ބަރުދަން ލުއިވޭތޯ މި ސޫޕްތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލާ

މި ދުވަސްކޮޅު އަބަދުގައި ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ މާ ގިނައިން ކެވޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފަލަވުމުގެ ބިރު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. މުހިއްމު ކަމަކީ ކެއުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ އެކު، ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާތައް އިހުތިޔާރުކުރުމެވެ.


ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ފަލަވެގެން އެކަމާ ފިކުރު ބޮޑުވާ މީހެއް ނަމަ މި ދުވަސްކޮޅު ބޮޑަށް ބަލަންވީ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭނެ ކަހަލަ ކާނާތަކަށެވެ. އެއާ އެކު ހެލިފެލިވެ އުޅުން ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މި ދުވަސްކޮޅު ހާއްސަ ސޫޕްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްލައިގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ޑައިޓިޝަނުންތަކެއް ލަފައާ އެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ރެސިޕީތަކާ އެކު ބުނަނީ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭން އެހީއަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އެ ލިސްޓުން ހޮވައިލެވުނު ބައެއް ސޫޕްތަކެވެ.

* އޯޓް ސޫޕް

* ޓޮމާޓޯ ސޫޕް

* ޗިކެން ސޫޕް

* ޕަމްޕްކިން ސޫޕް

* ލެންޓިލް ސޫޕް