18 މެއި

May 18, 2018 2
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނުގެނެވުމަކީ ހިތާމައެއް: ވެންގާ

ލަންޑަން (މެއި 18) - ބާވީސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލް ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އެންމެ ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލަށް ގަންނަން ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 15
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ ވާދަކުރަނީ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ފީފާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މި ފަހަރު ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެންމެ ފަހުން އެ އެވޯޑް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 4
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް ރޮނާލްޑޯ، މެސީ އަދި ބުފޮން ވާދަކުރަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 16) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ނަން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 1
އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، މެސީ އަދި ގްރިޒްމަން

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 3) – ފީފާ އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
"މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޖާގަ ފުރާނީ ނޭމާ އާއި ޑީބަލާ"

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) – އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދޭނެ ފެންވަރު ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑީބަލާގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 6
"އެކުވެރިކަމެއް ނެތް، އެކަމަކު އިހުތިރާމް ކުރަން"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ އެކުވެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް އޭނާގެ ވާދަވެރިޔާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 2
އެންމެ މުއްސަނދި އެތުލީޓަކީ ރޮނާލްޑޯ، ދެ ވަނަ މެސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި މެގަޒިން ފޯބްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެތުލީޓަކަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޮވުނުއިރު، ދެ ވަނަ އަށް ފީފާ އިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީ ހިނގައްޖެ އެވެ.