10 މެއި

May 10, 2020 10
އެންމެ މޮޅީ މެސީއެއް ނޫން، މަރަޑޯނާ: ކަނަވާރޯ

ގުއަންޒޫ (މޭ 10) – އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނޫން ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިޔަކީ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މެސީ އަށް މަރަޑޯނާ ތައުރީފުކޮށްފި

މެކްސިކޯ ސިޓީ (އޮގަސްޓް 5) – ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 9
މެސީގެ ދިފާއުގައި މަރަޑޯނާ ނުކުމެއްޖެ

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ޖެނުއަރީ 27) – އާޖެންޓީނާއާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 5
މެސީގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ރައީސާއި މަރަޑޯނާ އެދިއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ޖޫން 29) - އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ހުއްޓާލަން ލިއޮނަލް މެސީ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް މައުރީސިއޯ މަސްރީ އާއި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އެދިއްޖެ އެވެ.