22 ޖޫން

June 22, 2018 7
"އާޖެންޓީނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅޭ"

ނިޒްނީ ނޮވޮގޮރޮޑް (ޖޫން 22) – ލިއޮނަލް މެސީ މޮޅު ކަމަށާއި އެކަމަކު އާޖެންޓީނާ އަށް ކަމެއް ހާސިލްކުރެވޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ދަސްކޮށްގެން ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ރޭ އެ ޓީމު އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވި ކްރޮއޭޝިއާގެ ވިންގާ އިވާން ޕެރިސިޗް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި: ސަމްޕައޮލީ

މޮސްކޯ (ޖޫން 21) - ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައި ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 5
މެސީ އަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ކޯޗު

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މެޗުން މޮޅުވާން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އާޖެންޓީނާގެ...

June 16, 2018 2
މެސީ ވަށައިގެން ޓީމު އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން!

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) – އާޖެންޓީނާ ޓީމުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މާބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެވަރުގެ ހުނަރުވެރި...

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 11
"އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" އަށް މެސީ ދިވެހި ހެދުމުގައި

ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ އާއި، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީ ގުޅިގެން "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 20
ގުދުސްގައި މެޗު ނުކުޅެން މެސީގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (ޖޫން 4) - މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ގުދުސްގައި އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުކުޅެން ފަލަސްތީންގެ އެފްއޭ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 24
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 30) - ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހައިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން އާޖެންޓީނާ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 14
އާޖެންޓީނާ އަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ނޫން: މެސީ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 28) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު އޮތީ އާޖެންޓީނާގައި ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 2
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނުގެނެވުމަކީ ހިތާމައެއް: ވެންގާ

ލަންޑަން (މެއި 18) - ބާވީސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލް ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އެންމެ ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލަށް ގަންނަން ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 15
ރެފްރީ އަށް މެސީ ޕްރެޝަރު ކުރި: ރާމޯސް

މެޑްރިޑް (މެއި 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަލެހަންދްރޯ ފެނާންޑޭޒަށް ޕްރެޝަރު ކުރި ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 17) - ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލިއޮނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 7
"އެހެން ކުޅުންތެރިން މެސީ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ބީނޯސް އޭރީޒް (އޭޕްރިލް 13) – ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެކަނިމާއެކަނި އާޖެންޓީނާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ޓާޕިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 7
މެސީ އަރައި ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސެވިލް (އޭޕްރިލް 1) – ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް މެޗެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 7
މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އަށް ވާނެގޮތް ފެނިއްޖެ: ކޮސްޓާ

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) - ލިއޮނަލް މެސީ ނުލައި ރޭ ސްޕެއިން އަތުން އާޖެންޓީނާ 6-1 އިން ބަލިވުމުން އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ސްޕެއިން އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 20
މެސީގެ "ބޮލުގައި ހުރީ ބަޑިޖައްސާފައި": ސަމްޕައޮލީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 26) - އާޖެންޓީނާއާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ލިއޮނަލް މެސީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ގިނަބަޔަކު ތިބީ އޭނާގެ "ބޮލުގައި ބަޑިޖައްސައިގެން" ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 10
މެސީގެ މޮޅުކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ނުޖެހޭ: މަރަޑޯނާ

ބީނޯސް އޭރީޒް (މާޗް 22) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ލިއޮނަލް މެސީ ހިމެނޭކަން ވޯލްޑް ކަޕެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސާބިތުކޮށްދޭން އޭނާ ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ނޭހުމަށް ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އެދިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 8
މެސީގެ ފޯމް ރަނގަޅުވުމުން އާޖެންޓީނާ ހިތްހަމަޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 16) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ މި ސީޒަން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ނިންމާލުމަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 34
މެސީގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 15) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 7
ނޭމާ އަލުން ގެންނަން މެސީ ބޭނުންވޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 14) – ނޭމާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ ދެކޮޅު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.