14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރި އުސޫލު ބާތިލް: ހައި ކޯޓް

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، އިންޒާރު ދޭން އުސޫލަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް އުސޫލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 16
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ މާދަމާ ފަށަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް، ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 8
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރަން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލް ކުރަން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 15
އިންތިޚާބު ފަސް،ކުރާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް ފަހު، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 7
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 33
ޣާނިމްގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ޣާނިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރި މައްސަލައެއްގައި ކްރިމިނަލް...

May 03, 2017 37
ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޣާނިމް ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ޣާނިމް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައެއްގައި...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
އެމްޑީޕީން ނުދިއުމުން ކެންޑިޑެސީ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ކެންޑިޑޭސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލްކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް އެ ޕާޓީން ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބޭރު ކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކުރިން ކުރިމަތިލި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އަލުން ކުރިމަތިލާން އެންގި މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފެށުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 6
ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އެ މީހުން އަލުން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިއަދު ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 17
ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކުރި މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ހައި ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިން ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އެ މީހުން އަލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި މައްސަލަ އެމްޑީޕީން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 23
އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 14
އިންތިހާބުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 5
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަަހަށް ފަސްކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ފޯމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ބަލައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 15
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކޮށް ދިގުދެންމީ އީސީން!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސް ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް ލަސްވާތީ ހައި ކޯޓަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވީ ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަނާޅައި ލަސްކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

December 20, 2016 8
އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން އަދި ބަލަައެއް ނުގަނޭ

ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަދި ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް...

December 20, 2016 15
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފްގައި "ބުރެކި" ޖެހިފައި!

ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެން އިންތިހާބުތައް ލަސްވުމަކީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ؛ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 9
އިންތިހާބު ލަސްކުރާކަށް ލަފައެއް ނުދެން: ޖޭޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

December 19, 2016 20
އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚު އަލުން އިއުލާންކުރަން ލަފާދީފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ފަހު...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ދޭން ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ދޭ ގޮތަށް ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.