22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 23
ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ރިނބުދުއަށް ދަތުރުދިއުން މަނާ

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު އެ ރަށަށް ދަތުރުދިއުން އެރަށު ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 116
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2017 26
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އެމެރިކާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 33
އެލްޖީއޭ ނިންމުމާ މެދު އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 6
14 ކައުންސިލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މާލީ އެހީ ދީފި

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އިޖުތިމާއީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން 14 ކައުންސިލަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 19
ކުޑަ ރަށަކުން އެ ފެނުނީ ވޯޓުގައި ވާނެ ގޮތް: ނަޝީދު

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އިއްޔެ ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 9
ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށް ދިނުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައި، އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 10
އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ އިންތިޚާބުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް މިންނާ ރަޝީދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 60
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ކާފިއުއެއް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލާއާ އެކު ދެން އައީ މާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އެރަށު ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެވެ. އެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ހާމަވުމުން އެ ކައުންސިލްގެ "ރުޅިގަނޑު" އެރަށުގައި ތިބޭ އެހެން ބިދޭސީންނަށް...

05 ޖޫން

June 05, 2017 3
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ ދެ ވެރިއަކަށް ދައުވާކުރަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެ މީހަކަށް ހައްދައިދިން މައްސަލައެއްގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ ވެރިއަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

June 05, 2017 10
11 ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވައިފި

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން އިއްޔެ ދިހަ ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ވެސް އެކަން ނުވެ އޮއްވާ ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ވޯޓުލައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އަލީ...

04 ޖޫން

June 04, 2017 89
10 ފަހަރަށް ވޯޓު ލައިގެން ވެސް ރައީސަކު ނުހޮވުނު!

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން ކުރި މަސައްކަތް އެތައް ފަހަރަކު ބޭކާރުވެ، އެންމެ ފަހުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި ދިހަ ފަހަރަށް ވޯޓު ލީ...

June 04, 2017 22
އާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ވެސް ސިޔާސީ "ބޮޑު ފާރު"

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ މަތިން އެއްވެސް...

29 މެއި

May 29, 2017 6
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މަމްނޫން ޖޭޕީއަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މަމްނޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 99
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 14
މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމަށް

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދިޔަ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 74
ރައީސް ޔާމީނަށް 41 ޕަސެންޓު ވޯޓު ލިބުނު: ޕީޕީއެމް

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 41 ޕަސެންޓު ވޯޓު ލިބުނު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 13
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ހޯދަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 26
ބާރެއް ނެތް، މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމެއް ވާނެތަ؟

އެތައް ފަހަރަކު ފަސްވުމަށް ފަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ހުރިހާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެ ޕާޓީން މިވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. ދަތި އުނދަގޫތަކާ އެކު ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނީ ބޮޑު...

08 މެއި

May 08, 2017 25
ތިމަރަފުށީ އިންޖީނުގޭ ވެރިއަކު އިސްތިއުފާ ދޭން އަންގައިފި

ތ. ތިމަރަފުށީގައި ފެނަކަ އިން ހިންގާ އިންޖީނުގޭގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާދޭން ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

May 08, 2017 10
އާސަންދަ ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އާސަންދަ އަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ނިންމި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ...

May 08, 2017 17
ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު އިއުލާންކުރަން ފަށާނެ: އީސީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިއަދު މެންދުރު ފަހު އިއުލާންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 26
"ސަރުކާރަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބެއް ނުވޭ"

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނީ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަށް މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ވުރެ އިތުރަށް...

May 07, 2017 199
މިއީ ބޮޑު ބައްޔެއް، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ލަދެއް!

ވޯޓުލުން ފެށުމާ ހަމައަށް، ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒެއް ސަރުކާރު ފަޅީގަ އެވެ؛ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރުން އޮތީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ....

06 މެއި

May 06, 2017 149
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް

މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.