10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 53
އަދާލަތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ފެންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް ކުރާތަން ކަމަށާއި އެފަދަ އިންތިހާބެއްގައި ބައިވެރި ނުވާން އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 20
އަލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީ އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް ދަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިން ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އެ މީހުން އަލުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2017 3
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

January 09, 2017 7
އާ އިންތިހާބަކަށް އިއުލާން ކުރީ ކޯޓު އަމުރާ ހިލާފަށް

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން އިއުލާން ކުރި އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށް، އާ އިންތިހާބަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 6
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އޭޕްރީލް އަށްވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

January 08, 2017 7
އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން އީސީން އުޒުރު ދައްކާ: އެމްޑީޕީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނުބާއްވަން ދެއްކޭނެ ހުރިހާ އުޒުރެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށް...

January 08, 2017 3
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެޕްރީލް 8 ގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އޭޕްރީލް އަށެއްގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 25
އިންތިޚާބަށް އޭޕްރީލް މަހު ތައްޔާރު ވެވޭނެ: ޕީޕީއެމް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމަށް ތައްޔާރު ވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން...

January 04, 2017 12
އިންތިހާބު އެޕްރީލް މަހު، ތާރީހު އަންނަ ހަފުތާގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި އަންނަ ހަފުތާގައި ތާރީހެއް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް، ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީއާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 23
އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް...

January 03, 2017 21
އީސީ އަށް ހުރަހެއް ނެތް އިރު އިއުލާންނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިތުރު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން މިދިޔަ މަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އެ އިންތިޚާބު މި މަހު ނުބޭއްވޭނެ ކަން...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 14
އިންތިހާބުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 23
އިންތިހާބު އިއުލާންކުރާނީ ގާނޫނީ ކަންކަން ސާފުކޮށްފައި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހު އިއުލާން ކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ސާފުކުރަން ހުރި ކަންކަން ސާފު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 28, 2016 7
އިންތިހާބުގެ ތާރީހު އިއުލާން ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ފަހު ވެސް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 16
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފް ނަގަން ނިންމައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 23
އީސީގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ...

December 21, 2016 5
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަަހަށް ފަސްކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ފޯމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ އެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 15
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކޮށް ދިގުދެންމީ އީސީން!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސް ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް ލަސްވާތީ ހައި ކޯޓަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވީ ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަނާޅައި ލަސްކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

December 20, 2016 8
އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން އަދި ބަލަައެއް ނުގަނޭ

ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަދި ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް...

December 20, 2016 15
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފްގައި "ބުރެކި" ޖެހިފައި!

ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެން އިންތިހާބުތައް ލަސްވުމަކީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ؛ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 9
އިންތިހާބު ލަސްކުރާކަށް ލަފައެއް ނުދެން: ޖޭޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި...

December 19, 2016 20
އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚު އަލުން އިއުލާންކުރަން ލަފާދީފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ފަހު...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 7
"އިންތިހާބު ލަސްކުރަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން"

ގާނޫނޫއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފުވެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަމުން ދަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

December 15, 2016 6
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުންގެ ނަން އީސީން ބަލައިނުގަތް

އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ނަންތަކެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބަލައިނުގަތް ކަމަށް އެ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
އިންތިހާބުގެ "އޮޅުންބޮޅުން" ފިލުވަން ޖެހޭ: ޖޭޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ "އޮޅުންބޮޅުން" ފިލުވައި އެތައް ބައެއްގެ ގެއްލިގެންދާ ހައްގަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 37
އީސީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް...

December 08, 2016 31
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ޕީޕީއެމުން ފޯމް ހުށަހެއް ނާޅާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަމަވިއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް އެއްވެސް ފޯމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 2
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

December 06, 2016 5
ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ މުއްދަތެއް އީސީން ކަނޑައަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މުއްދަތެއް...

December 06, 2016 2
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރަން ގުރުއަތު ނެގުން މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަށް ފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަން...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 66
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ: އަލީ ހުސެން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި ގޮތަށް، ޕީޕީއެމުން އެދިއްޖެ ނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 69
އިންތިހާބު ފަސްކުރުން އީސީން އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ދެ މަސްދުވަސް ފަސް ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް...

December 01, 2016 94
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ލާޒިމް ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގައި ބުނެފައި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 36
އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާ މެދު އީސީގެ "އިންޒާރެއް"!

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 13
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް: ޔޫކޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުން ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.