04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޕާޓީތަކަށް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރަން ދައުވަތު ފޮނުވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 88
މައުމޫންގެ ދެ ހުށަހެޅުން، މުހިންމު ބަދަލަކަށް ވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކާ މެދު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. އިންތިޚާބުތަކުގައި ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވުރެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ގިނަވުމާއި މަގާމަށް އިންތިޚާބު ވުމަށް ފަހު ރައްޔިތުން ލާބައަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އައި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ވަރަކަށް އަހަރު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 3
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބު

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލީޝަނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލަންކާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 17000 އަންހެނުން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 11) - ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 17،000 އަންހެނުން ވާދަކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 7
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ކުރި ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސްކަމުގައި، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އާދައިގެ މުއައްސަސާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރެވެ. ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު އޮތް ތަނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޔަވައި، ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 14
އިންތިހާބަށް ބޭރު ބަޔަކު ވަންނަން ފުރުސަތެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ވަންނަން ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 12
ބައި އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި 26 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 39
ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ފައިސާ ބަޖެޓަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ހަ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައި އިލެކްޝަން ލަސްވަނީ ފައިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 20
ޣައިރު ގާނޫނީ އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭނެ: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ބާއްވަން އުޅެނީ ޣައިރު ގާނޫނީ އިންތިހާބެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 35
ބައި އިލެކްޝަންތައް ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ދެވޭނެ: ސުއޫދު

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ވަކި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އީސީ މެމްބަރެއްގެ ޓުވީޓެއް!

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މާއްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަސަން ހަބީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވަައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 51
ހަ މެމްބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 7
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދީފި

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން، އެ މަގާމުން އަލީ މައުސޫމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 36
"ހިތްގައިމު ތަނަކަށް މާލެ ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން"

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމާއެކު ވެސް މާލެ އަކީ ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ...

June 04, 2017 22
އާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ވެސް ސިޔާސީ "ބޮޑު ފާރު"

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ މަތިން އެއްވެސް...

03 ޖޫން

June 03, 2017 15
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރަން ފަށައިފި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓުން މިއަދު ހުވާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 65
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވެސް ހަނިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ލިބިގެން ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 1
މަޑިފުށި، ކޮމަންޑޫގެ ދެވަނަ ބުރު ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ނިމި ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހުނު ތ. މަޑިފުށްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 74
ރައީސް ޔާމީނަށް 41 ޕަސެންޓު ވޯޓު ލިބުނު: ޕީޕީއެމް

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 41 ޕަސެންޓު ވޯޓު ލިބުނު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.