އީގަލްސް އަތުން ބަލިނުވެ ނިއު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.


އެހެން ނަމަވެސް މި މެޗު އެއްވަރުވުމާ އެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ނިއު އިން ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް 20 މެޗަށް ފަހު ވަނީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މާލޭ ލީގުގައި ފުރަތަަމަ ބުރު އީގަލްސް އަތުން ނިއު 1-0 އިން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު އީގަލްސް އޮތީ ހަތަރު މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އަށް ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނިއު އަށް ވަނީ ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗަށް ނިއު އިން ނެރުނު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. އެއީ އިމްރާން ނަޝީދާއި ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) އެވެ. އިމްރާން އަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ދިނީ ކާޑު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޑްވެފައިވާ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާގެ ބަދަލުގަ އެވެ. މި މެޗުގައި ނިއުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ މުހައްމަދު ފައިސަލް އެވެ.

އީގަލްސް އިން މި މެޗަށް ނުކުތީ މިދިޔަ މެޗުތަކުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުތް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް ލައިގެންނެވެ.

އީގަލްސް އިން މެޗުގެ 11 ވަނަ މިިނިޓްގައި ލަނޑެއް ޖެހުމާ ގާތަށް ޖެހިލި އެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން ނިއުގެ އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ކައިިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު ރިޒޭ އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ލުއިޒް އެޑުއާޑޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ފައިސަލް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނިޓް ފަހުން އެޑުއާޑޯ ވަނީ ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި އެ ޓީމަށް ލީޑުނަގައިދީފަ އެވެ.

މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއު އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދޭން ބޮބީ އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން މުޅިން ހުސްކޮށްހުރެ ބޮބީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އީގަލްސްގެ ކީޕަރު ސްރީލަންކާގެ ސުޖަން ޕެރޭރާ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

އީގަލްސްގެ ލަނޑާ އެކު ނިއު އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުޅެން ފެށި އެވެ. އަދި ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރަން ފެށި އެވެ.

އީގަލްސްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނިޓްގައި އެޑުއާޑޯ އެވެ. ނިއުގެ ޑިފެންޑަރުންގެ އޮފްސައިޑް މަޅިން ސަލާމަތްވެ މުހައްމަދު ނާއިމް ދިން ބޯޅަ އެޑުއާޑޯ ވަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ގޯލަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އީގަލްސް ކުޅުންތެރިން މި ލަނޑު ޖެހިއިރު ތިބީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ބުނެ ނިއުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަ ޖެއްސި އެވެ.

މެޗުގެ 30 މިނިޓަށް ފަހު ވޯޓާ ބްރޭކް ދިން ގަޑީގައި ނިއުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ވަނީ މެޗުގެ ލައިންސްމަން ނިއުޝާދު މުހައްމަދުގެ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ.

ނިއުގެ ސެންޓޭ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނިޓްގައި އީގަލްސް އިން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހުމާ ގާތަށް ދިޔަ އެވެ. ނިއުގެ ފަހަތުން ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަަގައި އީގަލްސް އިން އުފެއްދި އެޓޭކުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) އަށް ލިބުނު ބޯޅަ އޭނާ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ނިއު ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ނިއުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އީގަލްސް ކުޅުންތެރިއަކު ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ކާޑު ދެއްކުމަށް ބެންޗުގައި އިނދެ ނިއުގެ ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އެޕީލް ކުރުމުން މެޗުގެ ރެފްރީ އާދަމް ފަޒީލް ވަނީ އިމްރާނަށް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަގުތުގައި ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ވަނީ ބެންޗުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އޮސްކާ ބެންޗުން ފޮނުވާލި ރެފްރީ ފަޒީލްގެ ނިންމުންތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ފާޑުކިޔުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ޓީމުން ވަނީ އޭރިއާ ތެރެއިން އީގަލްސް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ ޕެނަލްޓީއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެޕީލްކޮށްފަ އެވެ.

ނިއު އިން ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުތީ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އާއި އިމްރާންގެ ބަދަލުގައި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އާއި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) ކުޅެން އަރުވައިފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބޮބީ އެވެ. އަރިމަތިން ހިސާމް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޭރިއާ ތެރެއިން އަދުހަމް ބޮލުން އެ ބޯޅަ ޖައްސާލީ ބޮބީ އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނިޓްގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ނިއުގެ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ.

ނިއު އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދޭން މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޮބީ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އޭރިއާ ތެެރެއިން ބޮބީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އީގަލްސްގެ މަހުމޫދު ސައީދު ފައިގައި ޖެހިފައި ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

ނިއު އަށް އެއްވަރުކޮށްދޭން މެޗުގެ 76 ވަަނަ މިނިޓްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. މި ޕެނަލްޓީ އަކީ އީގަލްސްގެ ކީޕަރު ސުޖަން ނިއުގެ ސަޑޭ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އެެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނިޓްގައި އޭރިއާ ތެެރެއިން ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ސުޖަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ނިއު އިން އެއްވަރުކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އަކޫ ޖެހި ގޯލުންނެވެ. ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން އޭރިއާ ތެރެއިން ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޯތޯރް ބޮލުން ޖައްސާލި ބޯޅަ ލިބުނީ އަކޫ އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެވެ.

ނިއުގެ ދަގަނޑޭ (ކ) އީގަލްސްގެ ނޫމާން ކައިރިން ބޯޅަ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

މެޗަށް ފަހު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މިއީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެށުނު މެޗެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ރެފްރީ ވަކި ބަޔެއް ދެކެ ބިރުގަނެގެން ނިންމި ނިންމުންތަކެއްގެ ސަބަބުން މެޗު ގެއްލުނީ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔަ މެޗެއް ހަގީގަތުގައި މި ގެއްލުނީ ވަކި ބަޔެއް ދެކެ ބިރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރެފްރީ ހުރެގެން. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހި ގޯލެއް މައްސަލަ އަކަށްވާނަމަ އެ އެހެން ގޮތަކަށް ފަހުން ނަމަވެސް ނިންމަންވީ ނޫންތޯ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކެނޑިނޭޅި ހަޑި އެއްޗެސް ކިޔަމުންދިޔައިރު ވެސް ކާޑެއް ނުދައްކާ. ދެން ދެ ވަނަ ހާފުގައި މި ފެނިގެންދިޔައީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ދިޔަތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފްރީކިކެއް ވެސް ފައުލެއް ވެސް ނުލިބޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިޔައީ އިދިކޮޅަށް. ރެފްރީން ބިރުގަނެގެން މި ގޮތަކަށް ވެގެނެއް ނުވާނެ،" މޯހަން ބުންޏެވެ.

ނިއުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޝްރަފް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) ބުނީ މެޗު ގެއްލުނީ ރެފްރީގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"ދެ މިނިޓް ނުވަނިސް ނިއު އިން ހަމަލާ އުފެއްދި ދެން ކޮންޓްރޯލްގައި އޮއްވައި މި ފެނުނީ އޮފްސައިޑް ގޯލެއް ލައިގެން ރެފްރީ މެޗު ހަލާކުކޮށްލިތަން. އަޅުގަނޑުމެން އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭ،" ސަމްޕަތު ބުންޏެވެ.