އިމްރާން ނެތް ނަމަ ދައްކަން ޖެހޭނީ ތަފާތު ނަތީޖާއެއްގެ ވާހަކަ: އޮސްކާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދެއްކި ކުޅުން ހުރިހާ ކީޕަރުން ބަލައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.


އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނިއު އިން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ހާފު ނިމެނިކޮށް އަބަހާނީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ގޯލް ކުރިމަތިން މުޅިން ހުހަށް ހުރެ ލިބުނު ފުރުސަތެއް އިމްރާން ބޭކާރުކޮށްލި އެވެ. އޭގެ ކުރީ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން 2-0 އިން ނިއު މޮޅުވި މެޗުގައި ވެސް، ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ބެންގަލޫރުގެ ސުނިލް ޗެތުރީ އަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ހުރަހަކަށްވީ އިމްރާނެވެ.

"އިމްރާން މިއަދު އެ ކުޅުން ކުޅުމަކީ ހުރިހާ ކީޕަރުން ބަލަން ޖެހޭ ކުޅުމެއް. ސަބަބަކީ އޭނާ މިއަދު އެ ދައްކައިދިނީ މޮޅު ކީޕަރަކު ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާއަކަށްވާތީ،" އޮސްކާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނިއުގެ ޑިފެންސް ލައިނަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޯސްތަކާ އެކު ވެސް ނިއު ސަލާމަތްވުމުގައި އިމްރާންގެ ދައުރު ކޯޗު ފާހަގަކުރި އެވެ.

"އިމްރާން މިއަދު އެތަނުގައި ނެތް ނަމަ އަހަރެމެން ދައްކަން ޖެހޭނީ ތަފާތު ނަތީޖާއެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ފަހަތުން ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ނަމަވެސް އިމްރާން ހުރުވުން ވެގެން ދިޔައީ އަހަރެމެންނަށް ލިބުނު ފައިދާއަކަށް،" ގައުމީ ޓީމަށް 1999 އިން 2016 އަށް ކުޅުނު އިމްރާނާ ބެހޭގޮތުން އޮސްކާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އިމްރާނާއި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) މެން ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު މި ކާމިޔާބީގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ހިއްސާ އެބައޮތް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބެންޗުގައި ތިބެ ޓީމަށް ހުރިހާ ވަގުތަކު ސަޕޯޓްދިން ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ނިއު ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާ އެކު އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އަނެއް ބުރަށް ދިއުމަށް ދެން އެ ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ފަހު މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް އެފްސީ އަތުން މޮޅެކެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަހު ބެންގަލޫރާއި އަބަހާނީ ކުޅޭ މެޗުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ ގޮތަކުން، އައިޒޯލް އަތުން ނިއު ބަލިވިޔަސް ނުވަތަ އެއްވަރުވިޔަސް ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބިދާނެ އެވެ.