ހާލަތު ގޯސްވެ ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު މާޔޫސްވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ޒުވާން ޓީމެއް ގޮވައިގެން ނުކުތް ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމުން މަގާމުގައި ދެމިހުރެ ކުރިއަށް ދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް ބުނެފި އެވެ.


ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވިކްޓްރީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން 4-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދު އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ވިކްޓްރީން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެކެވެ.

ފޯކައިދޫ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމުން ހިތްވަރު ހޯދައި ބްރޭކަށް ފަހު އަލުން ޓީމު ރަނގަޅު ކުރަން ވިކްޓްރީން އަޒުމުކަނޑައެޅި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ބުނީ "ކަންތައް ދިޔައީ ހީކުރި ގޮތާ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް" ކަމަށެވެ. ކުޑަ އީދު ބަންދަށް ދިން ޗުއްޓީގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ޓީމު ދޫކޮށްލި ފަހުން 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ޕްރެކްޓިހާ އެކު އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓީމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ކީޕަރު ލައިގެން މި ވަގުތު މުޅި ސްކޮޑުގައި ތިބީ 16 ކުޅުންތެރިން. ތިބިއިރު ތިން ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިންޖަރީގައި. މި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ އެކު މިދިޔަ ދެ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުޅެދިން ޕްރެކްޓިސް މެޗުތަކެއް. ކުޅެގެން ފުދޭވަރަކަށް ނަތީޖާ ރަނގަޅު. ކުރިއަށް ވުރެ 80 ޕަސެންޓް ރަނގަޅު. އެކަމަކު މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަނިޔާގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކަށް ކުޅެވުނަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެޗު ކުޅެވޭނެ. އެ ނޫނީ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވުމާމެދު ވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ދަތި،" ލީގުގައި މާދަމާރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ފެނިދާނެތޯ ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި އޮތުމަށް ފަހު ފަހު ވަގުތު އެތަކެއް މަސައްކަތަކަށް ފަހު ވިކްޓްރީ އަށް ލީގުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތްވިއިރު، އެ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފެށި ވެސް ވަރަށް ފަހުންނެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެފައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރު މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވިކްޓްރީގައި ނެތެވެ. ތިބީ މުޅިން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މުހައްމަދު ބުނީ ވިކްޓްރީ ސްކޮޑުގައި ޖަހާފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގިނައީ ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނުޖެހި ދިޔަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ސީދާ ސަބަބެއް ވެސް ނުބުނެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ވިސްނާލުމެއްނެތި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށް އަޅާނުލައި އެ ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

"މުސާރަ ނުދީފިއްޔާ އެބަޖެހޭ ކްލަބް ޒިންމާވާން. އެ ގޮތަށް އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި މުސާރައެއް ނުލިބިގެން ނޫނީ އެހެން ކަމެއް ވެގެނެއް ނޫން. އެހެން ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނައުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފިޔަަވަޅު އަޅަންޖެހޭ. އެއީ އެ ކުޅުންތެރިންނާ ހެދި ކްލަބަށް އެކަންޏެއް ނޫން. ބަރާބަރަށް ޕްރެކްޓިހަށް އަންނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއްވޭ،" ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކޮށްދިން މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުދެވި ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ދެ މެޗަކަށް ވިކްޓަރީ ހާޒިރުނުވެދިޔައިރު، އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން އެފްއޭއެމުން ލޯނެއް ވެސް ދިނެވެ. ވިކްޓްރީ ހިންގުމަށް މިހާރުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ނާޝިދު (ނާޝް) އާއި ކުރީގެ ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) އަދި މުހައްމަދު ހަމީދު (އުމަރުބެ) ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ކްލަބް ހިންގުމުގެ މޮޑިއުލް ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކްލަބްތަކަށް ދޭން އެފްއޭއެމުން އެއްބަަސްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ވިކްޓްރީ އަށް ދޭންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ކޯޗު މުހައްމަދު ބުނީ ވިކްޓްރީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކްލަބަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރުގެ އަޅާލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ އަށް ވެސް އޮތް ބޮލުގެ ރިހުމެއް ކަމަށެވެ.

"އަަސްލު މި ވަރުގެ ކްލަބެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަޅާލާންޖެހޭ ވަރަށް އަޅާނުލުމަކީ ވަރަށް ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. މެނޭޖްމަންޓާ ވާހަކަ ދެކެވޭނީ ދިމާވެގެން. ދެން މެސެޖުކުރެވޭ. މެސެޖު ބަލާކަން އެނގޭ. ރިޕްލައި އެއް ނާދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކުއެސްޓްކުރިން ބޭރުން ޖަހާފައި ތިބި ޕްލޭޔަރުންގެ ތެރެއިން ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްދޭށޭ. ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ޖަހަންދީގެން ޖެހުނީ ވެސް ދެ ކުޅުންތެރިން. އެ ކުޅުންތެރިން ނުގެނެސްފިނަމަ ޓީމު ހަމަނުވުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތްކަން އަންގާފައިވާނީ،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

"ލީގު ޝެޑިއުލް އޮތް ގޮތުން ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި މެޗު މިހުރީ. އިންޖަރީއެއް ވެގެން ދެން އިންނަ މެޗުގައި ޓީމު ހަމަނުވުމަކީ ވެސް އިން ބިރެއް. އެކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ދިމާވާ ހަމައެކަނި މީހަކީ ގާނާ (އަހުމަދު ރިޔާޒް). އެކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން މި އަންނަނީ. ހައްލެއް ހޯދަން އެފްއޭ ވެސް ލައިގެން މި އުޅެނީ،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މުހައްމަދު ވަނީ "ވިކްޓްރީއާ ހަވާލުވީ ހާލަތު އެނގިހުރެ" ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޓީމުގެ ހާލަތު މިހާ ދަށަށްދާއިރު މެނޭޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނަމަ ޓީމުން ވަކިވާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް މުހައްމަދު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"އެކަށީގެންވޭ ވަކިވުން،" ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަމުން މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓްރީ ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާރޭ 9 ޖަހާއިރު އެވެ. ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ނުކުންނާނީ ފ. ނިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށެވެ.