އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން އެފްއޭއެމުން ރަސްމީކޮށް ބިޑްކޮށްފި އެވެ.


ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ކްލަބްތަކާ އެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އޭއެފްސީގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވެސް ގިނަ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ބިޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭން ގްރޫޕް އީގެ މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމަކު ބިޑް ކުރިކަން ރަސްމީކޮށް އެނގިފައެއްނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ބަންގްލަދޭޝް އިން ފަހު ވަގުތު ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގައި މި ވަގުތު ވާދަކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ނުބޭއްވިއްޖެ ނަމަ އެހެން ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމާނެ އެވެ.

ބައްސާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް.

އޭއެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ބިޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރަން ބަލާއިރު މި ވަގުތަށް ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓިން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭއެފްސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ އިދާރާ އިން ހިންގާ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބޭއްވޭވަރަށް ދަނޑުގެ ލައިޓިން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖެ ގެންނަން ބަލާއިރު އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބިޑްކުރިއިރު މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައި އޮތީ ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މާ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ނުކޮށް މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު އޮތްގޮތުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު ދެ މެޗު އެއް ވަގުތެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އޮތްއިރު، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ ދަނޑެއްގައި ކުޅެން ޖެހޭ މެޗު އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީގަ އެވެ. ރާއްޖޭން އެންމެ ފަހުން ހޯސްޓް ކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިދިޔަ އަހަރު އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޔުއެފާ އެސިސްޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެވެ.

އޭއެފްސީން ނެރެފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަހު 23 އިން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކާ ދެމެދު ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ކުޅޭނެ އެވެ. މި ވަގުތު ހަދާފައި އޮތް ޝެޑިއުލަށް ބަލާއިރު، 13 ދުވަހު ތެރޭގައި ހުރިހާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ނިމޭނެ އެވެ. ބާކީ ފަސް މެޗު ކޮންމެ ޓީމެއް ނުކުޅެ އޮތްއިރު، ކޮންމެ ދެ މެޗެއްގެ ދެމެދު ދެ ދުވަހުގެ ބްރޭކެއް ލިބޭނެ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާ އާއި ޗެންނާއީ ވަނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ޓީސީ ވަނީ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވެފަ އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް ޝެޑިއުލް:

- މާޒިޔާ - ބަޝުންދުރާ، ޓީސީ - ޗެންނާއީ (23 އޮކްޓޫބަރު)

- މާޒިޔާ - ޓީސީ، ޗެންނާއީ - ބަޝުންދުރާ (26 އޮކްޓޫބަރު)

- ޓީސީ - މާޒިޔާ، ބަޝުންދުރާ - ޗެންނާއީ (29 އޮކްޓޫބަރު)

- މާޒިޔާ - ޗެންނާއީ، ޓީސީ - ބަޝުންދުރާ (1 ނޮވެމްބަރު)

- ޓީސީ - ބަޝުންދުރާ، މާޒިޔާ - ޗެންނާއީ (4 ނޮވެމްބަރު)