ކުޅިވަރު / މާޒިޔާ ސ.ރ.ކ

ގައިޑްލައިނާއެކު ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ހައިޖީން އޮފިސަރެއް

އިއްޔެ ބޭއްވި މާޒިޔާގެ ޕްރެކްޓިހުގެ ތެރެއިން އެ ކްލަބްގެ އޮފިޝަލެއް ކުޅުންތެރިންގެ ފިނިހޫނުމިން ޗެކް ކުރަން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދިން ހުއްދައާ އެކު ޓީމުތަކުން ޕްރެކްޓިސް ފަށާއިރު ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލަން ކޮންމެ ކްލަބަކުން ހައިޖީން އޮފިސަރެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ވަނީ އިއްޔެ އަށް ކްލަބްގެ ހައިޖީން އޮފިސަރުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. ހައިޖީން އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާ އަކީ ޕްރެކްޓިސް ދަނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންގެ ތެރެއިން ތޯ ބެލުމެވެ.

ގައިޑްލައިންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ދަނޑަށް ވަންނަން ޖެހޭނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. ދަނޑަށް ވަންނައިރު ނިހޫނުމިން ޗެކްކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިނަށް ވުރެން މަތި ވެއްޖެނަމަ ދަނޑަށް ނުވައްދާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްރެއިނިން ދަނޑަށް އަންނައިރު އެއް ކްލަބް އަނެއް ކްލަބާއި މަސްހުނިނުވާ ގޮތަށް ހެދުމާއި ޓްރެއިން ކުރާއިރު ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ 30 ކުޅުންތެރިންނާއި 10 އޮފިޝަލުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ސެނިޓައިޒާ އާއި ފެނުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަން ޖެހެ އެވެ.

ކްލަބްތަކާ އެކު އެފްއޭއެމުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ސީޒަން ފަށަން އެފްއޭއެމުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ކްލަބް ލައިސަންސިންގެ ކަންތައްތަކާއި ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާތައް ފަށައިފަ އެވެ.

FA Maldives today hosted a meeting of all Premier League Clubs to raise awareness on the Guidelines approved by Health...

Posted by Football Association of Maldives on Saturday, 10 October 2020

އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާތަނަށް ޕްރެކްޓިސް ފެށި ހަމައެކަނި ކްލަބަކީ މާޒިޔާ އެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް މާޒިޔާ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްވުމުގެ ކުރިން އެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ރަސްމީކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަ ދިނުމާ އެކު މާޒިޔާ އަށް އަވަހަށް ޕްރެކްޓިސް ފެށުނީ އެ ޓީމުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމުންނެވެ.

ނިއު ނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި އެޗްޕީއޭ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެވެ. އެއްކޮށް ފައިނަލް ކުރާނީ އެޗްޕީއޭގެ ލަަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމް މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން މި ފަަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަނީ ޓީސީ، އީގަލްސް، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް، ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ކްލަބް ވެލެންސިއާ، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަދި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އެވެ.

ޕްރީ ސީޒަން ޕްރެކްޓިސް ލަސްވެގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ހުރިހާ ކްލަބަކުން ފަށާނެ އެވެ. ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ޓީސީން ޕްރެކްޓިސް ފަށާނީ މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު، އީގަލްސްގެ ޕްރެކްޓިސް ފެށުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 5 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރޮމޭ

11 October 2020

ކޮން ބަޔަކަށް ދައްކަން މިމީހުން ޖަހާ ސަކަރާތެއްތަ މިއީ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ޝައުގުވެރިވެގެން އެ ބަލަން ދާނެ ބަޔަކު ނޫޅެޔޭ ދޮންކަލޯ މެންނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނާ1

11 October 2020

އެކަމެއް ނޭނގެ. ރޮމޭ ވެސް މި ޙަބަރު ކިޔައި، އަދި އެއަށް ކޮމެންޓް ވެސް ކުރަނީ ތި ޝައުގުވެރިވާތީ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ޝައުގު އެބައޮތް. އެކަމަކު ދަނޑަށް މީހުން ވައްދަން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. ދެން މިހާރު މި އުޅޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ އެއް ގޮތެއް ވެސް. ނިއު ރޭޑިއަންޓް އޮތިއްޔާ އެމީހުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

11 October 2020

ދަނޑުތައް ފުރާލަދޭނެކަމަށް ވެރިކަމަށް އައި މީހުން ބުނި.އެމީހުންނަށް ވެސް އެކަން ނުކުރެވުނު ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!