24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 4
ވިކްޓްރީން ޓީމު ހަމަކޮށްފި، މޮޅުވީ ނިލަންދޫ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން މިއަދު 40،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއަކާ ކުރިމަތިވި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޓީމު ހަމަކޮށްގެން މިއަދު ފ. ނިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ނަމަވެސް 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2019 23
"އެފްއޭއެމްގެ ބޭނުމަކީ ވިކްޓްރީ ލީގުން ބޭރުކޮށްލުން"

ތަފާތު އުނދަގޫތައްކޮށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ބޭރުކޮށްލަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެން...

September 24, 2019 7
މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން ވިކްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދަނޑަށް ހާޒިރުނުވުމުން އެފްއޭއެމުން އެ ކްލަބް 40،000ރ. އިން...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 3
ވިކްޓްރީން މިރޭގެ މެޗަށް ހާޒިރެއް ނުވި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދަނޑަށް ހާޒިރުނުވުމުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން...

September 19, 2019 7
މިރޭގެ މެޗަށް ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަވާނެތަ؟

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅޭ މެޗަށް ވިކްޓްރީގެ ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެ މެޗުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 24
ޓީސީ އާއި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުން އިސްތިއުފާދީފި

މާލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޓީމުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) އާއި މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ތައްޔާރުވި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ޗުއްޓީ މޫޑުގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2019 7
ވިކްޓްރީގެ މިސްރާބު ގެއްލި، ރެލިގޭޝަނާ ދިމާލަށް؟

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މިހާރު ކުރިއަށް މިދަނީ ޒަމާންވީ ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ނެތި އެވެ. ވެލެންސިއާ މިހާރު އޮތީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެފަ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
ވިކްޓްރީ ނުވަ ގޯލުން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 16
ހާލަތު ގޯސްވެ ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު މާޔޫސްވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ޒުވާން ޓީމެއް ގޮވައިގެން ނުކުތް ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވުމުން މަގާމުގައި ދެމިހުރެ ކުރިއަށް ދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ފޯކައިދޫ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 1-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

July 05, 2019
ވިކްޓްރީގެ ފޯމު ފޯކައިދު އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައި އޮތް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭއިރު ކުރިން އެ ޓިމު ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ށ....

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2019 1
ވިކްޓްރީއާ ހަވާލުވީ ހާލަތު އެނގިހުރެ: ކޯޗު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ޒުވާން ޓީމެއް ގޮވައިގެން ނުކުންނަން ނިންމީ ހާލަތު އެނގިހުރެ ކަމަށާއި މި ޓީމަށް ނަތީތާ ނެރެވޭނެ ކަމުގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވެއްޖެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަޝްހޫރުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 11
ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
ވިކްޓްރީ މި ސީޒަނުގައި ފެންނާނެ!

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރުމަށް ނަގަން ޖެހޭ އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 10
ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް އަށް ކްލަބް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 12
ވިކްޓަރީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވިދާނެ!

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތުމުން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ނުފެންނާނެކަން ޔަގީންވެފައިވަނިކޮށް، ވާދަވެރި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ވެސް މުސާރައިގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 6
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗަކަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި މަގާމުތަކުން މީީގެ ކުރިން ފެނުނު މުހައްމަދު އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އޭދަފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
ވިކްޓަރީ-އޭދަފުށި މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އޭދަފުށްޓާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 15
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އަނދިރި ދުވަހެއް: މާއްޓޭ

ފުޓްބޯޅައިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް އިން އިއްޔެ ނިންމުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އައި އަނދިރި ކަމެއް ކަމަށާއި، ކްލަބްތަކަށް ކުރިމަތިވާ މާލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ މި ނޫން ގޮތްތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ...

24 މާޗް

March 24, 2019 13
މާދަމާގެ ކޮންގްރެސްއާ ދިމާކޮށް ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމެއް!

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ކަންކަން، މާދަމާ ބާއްވާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހިމަނައިދިނުމަށް ވިކްޓްރީން...

09 މާޗް

March 09, 2019 18
ކްލަބްތައް އަމިއްލަ އަށް ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އިސްވެ އޮވެ، 15 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު، އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދުނު އެދުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފުރަގަސްދީފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން ލިބޭ އިހުތިޔާރެއްގެ ދަށުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޕެރެޑައިސް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 6
ފީފާއިން ވިކްޓަރީގެ ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ޖަޕާނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަޓްސުޝީ ޝިމޯނޯ އަށް މުސާރަނުދީ އޮތް މައްސަލައެއްގައި އެ ކްލަބުގެ އަތުން ތިން ޕޮއިންޓު އުނިކުރަން ފީފާ އިން އެފްއޭއެމް އަށް އަންގައިފި އެވެ.