27 މާޗް

March 27, 2020 5
ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުންވީ ވައުދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ ދަނޑު، ނ. ހޮޅުދޫގައި އަޅައި ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ބޭރުގެ މުބާރާތާއެކު އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ސަރަހައްދީ މުބާރަތާ އެކު އެތަން ރޭ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ވޮލީ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަނީ

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅެން ރާވާފައިވާ މެޗުތައް އިތުރަށް ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ޔުއެފާ މުބާރާތާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެފްއޭއެމާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން އިސްކުރާނެ ކަމަށް އެ ދެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 20
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 1
ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ބާއްވާނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނީ މުޅި ރާއްޖެ އޭގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވެވޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 36
"އަމާޒަކީ ފަސް އަހަރުތެރޭ 100 ޓާފް ދަނޑު އެޅުން"

މި ސަރުކާރުގެ އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފަސް އަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 100 ޓާފް ދަނޑު އެޅުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒުކަމަށް ކުޅިވަރާ ވެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 5
ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުންގެ މުސާރަ މުރާޖާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ މުސާރަ މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ކިޑްސް ފިއެސްޓާ ކެންސަލެއް ނުވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މުބާރާތެއް ނުބާއްވަން ނިންމުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކެންސަލްކުރަން އަންގާފައިވާ މައިލޯ ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 22
ދަނޑުތައް ފުރާލުން: ގޮންޖެހުން ބޮޑު ވައުދެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކަންތައްތަކަށް ވަންނަން ނުޖެހޭ މިންވަރަށް ނުރަނގަޅު ސިޔާސީ ނުފޫޒުވަދެ އޮތީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް އޮޅުން ބޮޅުންވެފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިވަރު މަތިން ފޫހިވަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ވެސް މި އެވެ. އެ ފަދަ މާހައުލަކަށް މީހުން ފަރިތަވެ، ކުޅިވަރު މަތިން އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފޫހިވެފައި ތިއްބައި، މިއަދުގެ...

26 މާޗް

March 26, 2019 7
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހާލަތު އޮތީ ފުން އަނދަވަޅެއްގައި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހާލަތު އޮތީ ފުން އަނދަވަޅެއްގައި ކަމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 19
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުކަމުން އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 13
"އެފްއޭއެމުން ސަރުކާރު ބަދުނާމުނުކުރުން އެދެން"

އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަލިމަގެއް ނުފެނި ވަނިކޮށް އެ އިދާރާ އިން ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 7
ކޮމިޓީ ނުހަދައި ކުރަންވީ މަޝްވަރާ: ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ ކަމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ކޮމިޓީތައް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފްއޭއެމާ މަޝްވަރާކުރުން ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 2
ގައުމީޓީމު ކުޅުންތެރިންގެ އެލަވަންސް ފަރަގު ނައްތާލައިފި

އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އަންނަ އެލަވަންސްގެ ފަރަގު ނައްތާލައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް 5000ރ. ދޭން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
ގަލޮޅު ދަނޑަށް ފުޓްބޯޅަ ބަރޯސާވެފައި، ހައްލެއް ނެތް!

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ބަލާއިރު ލިބިފައިހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުކަމުގެ ޝަކުވާ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން ކުރިމަތިވާއިރު ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭތީ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅިވަރުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވެސް އިތުރުވާއިރު،...

09 މާޗް

March 09, 2018 4
ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީ ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތާ މެދު ބައެއް ކޯޗުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 10
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017
"ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްްޓްރީ ކުރުން ލާޒިމް"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އޮފީހުގައި ކުޅިވަރު ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރަަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) ވިދާޅުއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްތަކެއް

ނުވަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. މިލަންދޫގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ އިންޑޯ ކޮމްޕްލެސްތަކެއް އަޅަން ކިއުވަން މޯލްޑިވްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.