18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 3
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާ ފޯރަމް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމް، "ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަސް ފޯރަމް" ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 6
ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކަށް ނުފުރިފައި!

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށާއި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އައި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަންތަނަށް ނުފުރި، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 13
އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން ފުލިދޫގައި މަނާކޮށްފި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވ. ފުލިދޫގައި، އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 11
އީދު ބަންދުގައި ސަން އައިލެންޑަށް 1،000 ދިވެހިން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި 1،000އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017
ސަން އައިލެންޑަށް ދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

މި ފިތުރު އީދުގެ ބަންދު ތެރޭގައި ސަން އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހެދި ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓު ހުޅުވައި، މިމަހު އެ ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 3
ރާއްޖެ އާއި އިޓަލީއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިޓަލީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެލިތާލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 29
ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން މުރައިދޫން ބިމެއް ދެނީ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ހއ. މުރައިދޫ ހުޅަނގު ދެކުނު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 20
އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ގަލުފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގަލުފަޅު، އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 7
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 32 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 23
ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުން މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހަދައިިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 33
ރިސޯޓްތައް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ވެސް މަންޒިލަކަށް

ހަފުތާ ބަންދެއް ނުވަތަ އީދު ބަންދެން ލިބުނަސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ބަނޑޮހަށް ނުވަތަ މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 41
އިގްތިސާދީ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ސަލާން ނުޖަހާ އުޅެވިގެން ނޫނީ ގައުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 11
އއ. އަތޮޅުން ވެލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށި ހިއްކަން އއ. އަތޮޅުން ވެލި ނަގާތީ އެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 26
ބިޑްނުކޮށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އަތުލާނަން: އިއްތިހާދު

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގައި ދައުލަތަށް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

June 30, 2016 16
އެމްޑީޕީ މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ފާސް ކުރަން ވޯޓު ދެއްވި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ...

June 30, 2016 45
ކޮރަޕްޝަންގައި ރަށްތައް ދޭތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ދޭތަން ބަލަން...

29 ޖޫން

June 29, 2016 33
ރަށްތަކުގެ މައްސަލާގައި ވޯޓު ނުދެއްވަނީ ފާރިސް އެކަނި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...

June 29, 2016 74
އިއުލާން ނުކޮށް ރަށްތައް ދޫކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އިއުލާންކޮށްގެންނާއި ނުކޮށް ވެސް ރަށް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އިއުލާންނުކޮށް ދޫކުރެވޭނީ ވަކި...

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ގްރީން ޓެކްސް ތިން ޑޮލަރަށް ހަދައިފި

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ތިން ޑޮލަރު ނެގުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 9
ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ގްރީން ޓެކުހަކީ 4 ޑޮލަރު

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ސަރުކާރު އުޅެނީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.