25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 30
ޔާމީން ދޫކުރަން ގޮވައި އިދިކޮޅުން ކަނޑުމައްޗަށް

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާފުށީ ބޭރުން ކަނޑުމަތީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 63
ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލަށް ލައިފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މިރޭ ކާނިވަލުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 34
މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، 2015 ގެ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.