20 ޖޫން

June 20, 2019
އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ޑިއުޓީ ފްރީއަށް

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއްގެ ފިހާރައެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 5
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ދޮވެމި ފިހާރަ އަލުން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ދޮވެމި ފިހާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 10
ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ ސެންޓު "ކޮކެށި" ތައާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގެ ކުންފުންޏަކުން "ކޮކެށި"ގެ ނަމުގައި ލިމިޓަޑް އެޑިޝަން ސެންޓެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.