16 ޖުލައި

July 16, 2020 7
ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް

ތިން މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 20
10 އެއާލައިނަކުން ސްލޮޓަށް ވަނީ އެދިފައި:އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވައިލާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ހޯދަން މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ 10 އެއާލައިނަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
ރަންވޭ މަރާމާތުކުރާތީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައެއް މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 8
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އީކޭ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްވަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި ރޭ ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އެމިރޭޓްސްގެ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުން މިއަދު ހަވީރު 5:30 އަށް...

August 30, 2016 4
އީކޭ ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ހުޅުލޭގައި ޖައްސައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދާން ނައްޓައިލި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓް ކުއްލި ހާލަތުގައި އަނބުރާ އެއާޕޯޓުގައި މިރޭ ޖައްސައިފި...