27 ޖުލައި

July 27, 2016 5
ރަންވޭ ހިއްކުމުގެ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ގަލްފް ކޮބްލާ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ދެވަނަ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ޔޫއޭއީގެ ގަލްފް ކޮބްލާ ހަމަޖައްސައި، އެ...

July 27, 2016 24
ތައްޔާރުވޭ، ޑިޒްނީ ޕެރޭޑް މިރޭ މާލެއަށް

އެމްއޭސީއެލް އިން މިފަހަރު ދެނީ ވަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާ އެކެވެ؛ އެ ވާހަކަ ސިއްރު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މިރޭގެ ފުޅަނދު ބުރު ބަލަން ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވެސް ދެ މީހަކަށް ޗައިނާ...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 33
ޖީއެމްއާރުން އެޅި ބުޑުތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ހިންގަން ހަވާލުކުރި އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުނިން އާ ޓާމިނަލް ހެދުމަށް އެޅި 400 އެއްހާ ބުޑު ނަގައި ސާފުކޮށް، އެއާޕޯޓުގެ ވަގުތީ އިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހިންގި 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 7
އެއާޕޯޓަށް ކަަރަންޓު ދިނުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކުރަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޔޮޓްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރު ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯސްޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ރާއްޖޭން ބޭރުކުރާ މަހުން ދޭ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ކާގޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަމުންދިޔަ ހިކިކަނޑުމަހާއި ފިނިކުރި މަހަށް ދެމުންދިޔަ ޑިސްކައުންޓު އުވާލަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 11
އާ ރަންވޭ އަޅަން އަންނަ މަހު ހިއްކަން ފަށަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 10
ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ ސެންޓު "ކޮކެށި" ތައާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގެ ކުންފުންޏަކުން "ކޮކެށި"ގެ ނަމުގައި ލިމިޓަޑް އެޑިޝަން ސެންޓެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
އެމްއޭސީއެލް/އެސްޓީއޯ ތެލުގެ އާ އެއްބަސްވުމަކަށް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގާތްގަނޑަކަށް 80 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެޔޮ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އާ ޓާމިނަލް، އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އަށް ވީ ކީއްވެ؟

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫގެ ތެރެއިން، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް ބިލްޑިންގްގެ މަސައްކަތަކީ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް. އަދި މިއީ ޒަމާނީ އެއާޕޯޓަކަށް ހިފާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމުގެ ފެށުން ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން...

22 މެއި

May 22, 2016
އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުން ސައޫދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕަށް

އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ސައޫދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުންފުނި. އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައިވޭ. އެ މަޝްރޫއާ އެކު އެއާޕޯޓަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދެ ގުނަ އިތުރު ސަރުކާރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނޭ.

19 މެއި

May 19, 2016 1
ޖަރީމާއަކީ އެއާޕޯޓް ދިނުމެއް ނޫން، އަތުލުން: އެމްޑީޕީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގަން ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަކީ އިގްތިސާދީ ޖަރީމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޖަރީމާ އަކީ ޖީއެމްއާރުގެ އަތުން އެތަން އަތުލުން ކަމަށް ބުނެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016 2
ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމަކީ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: ރައީސް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏަށް ދިނުމަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ރައީސަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާނަމަ އެއީ ކުށެއް: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާ ރައީސުންނަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާ ނަމަ އެއީ ގައުމީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.