23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ "ހަސްލަޒް" މެލޭޝިއާގައި މަނާކޮށްފި

އާންމު މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތައް ގިނަކަމުން އެ ފިލްމަކީ ދައްކަން ހެޔޮވާރުގެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހަސްލަޒް" މެލޭޝިއާގައި ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.