08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 4
ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ނަޖީބުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 11) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
ނަޖީބާ މެދު އަމަލު ކުރާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 2
މިއީ ކުށެއްނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް: ނަޖީބު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 5) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 4) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 28
މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 3) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ނަޖީބުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހޮވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 1) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ގެއްލުނު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
ނަޖީބާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން 273 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 27) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ހަ އިމާރާތަކުން ފެނުނު ގަހަނާ އާއި އަގު ބޮޑު ހޭންޑް ބޭގުތަކާ އަދި ފައިސާގެ އަގު 273 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
"ތެޔޮހޮޅި އަޅަން ޗައިނާއަށް ދިނުމުގައި ގޯހެއް ނޫޅޭނެ"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 6) - ތެލާއި ގޭސް ހޮޅިއެއް އަޅަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް 9.4 ބިލިއަން ރިންގިޓް (2.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރުމުގައި ގޯހެއް ނޫޅޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ސުވާލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 5) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރާ އެ ގައުމުގެ އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެމްއޭސީސީ) އިން މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 3
400 އަތް ދަބަހާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 26) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އަތް ދަބަހާއި ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 7
ނަޖީބާ ގުޅުން ހުރި ދަބަސްތަކަކުން 28 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 25) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދަބަސްތަކެއްގައި ހުރި 28.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 3
ނަޖީބާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަނުން މިހާތަނަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 3
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 22) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ސުވާލު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018
ގެ ބަލާ ފާސްކުރާތީ ނަޖީބުގެ ފާޑުކިޔުން ފުލުހުންނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - ގެ ބަލާ ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮށިތަކެއް ގެންދިއުމުން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ފުލުހުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 2
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް، 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު...

18 މެއި

May 18, 2018 3
ނަޖީބު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލްކުރަން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މަލްޓި- ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަލުން...

May 18, 2018 21
ނަޖީބާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފައިސާ ފޮށިތަކެއް ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްގާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފުލުހުން ހޯދި ފޮށިތަކަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 2
ފުލުހުން ނަޖީބުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ގެ ފުލުހުން ރޭ ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 8
ނަޖީބަށް ތާއީދު ކުރެވުނީތީ އެއާއޭޝިއާގެ ސީއީއޯ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 14) - މެލޭޝިއާގައި ނިމިގެން ދިޔަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ތާއީދު ކުރެވުނީތީ އެއާ އޭޝިއާގެ ސީއީއޯ ޓޯނީ ފެނާންޑޭޒް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 14, 2018 8
ނަޖީބާދެކޮޅަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 14) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެމްއޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއްރައްޒާގު...

May 14, 2018
ނަޖީބުގެ އާއިލާ މީހެއްގެ އެޕާޓްމަންޓް ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 14) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އާއިލީ މެންބަރަކު ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 5
ނަޖީބުގެ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 13) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 3
ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ނަޖީބު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - ޔުނައިޓެޑް މެލޭ ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން (އަމްނޯ) ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުންނާއި މެލޭޝިއާ މިނިވަންވީއްސުރެ ވެރިކަމުން ކުރަމުން އައި ބަރިސަން ނޭސަނަލް (ބީއެން)...

May 12, 2018 25
ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.