29 ޖޫން

June 29, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓަށް ނަޖީބުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 29) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކެބިނެޓަށް ގެންނެވި ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން މަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ނަޖީބަށް ފާޑުކީ މަހާތިރުގެ ދަރިފުޅު ޕާޓީން ބޭރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 26) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާޑު ވިދާޅުވި ސީނިއާ ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ދަރިކަލަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.