27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ތެލުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 27, 2017 19
ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އޮންނާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން...

February 27, 2017 5
ކިމް މަރުވީ ވިހަ ދިންތާ 15-20 މިނިޓް ފަހުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރުވީ އޭނާ އަށް ވިހަ ދިންތާ 15-20 މިނިޓް ތެރޭ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 11
ސައުދީ ރަސްގެފާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 26, 2017
މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް މިހާރު ރައްކާތެރިވާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު...

February 26, 2017 10
ކިމް މަރާލީ އަންހެން މީހާ އަށް 90 ޑޮލަރު ދީގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން- ނަމް މަރާލީ އޭނާ ލައްވާ އެކަން ކުރުވަން ބަޔަކު 400 ރިންގިޓް (90 ޑޮލަރު) ދީގެން ކަމަށް ކިމްގެ މަރުގެ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ކިމް ޖޮން މަރާލަން ބޭނުން ކުރީ ވީއެކްސް ނާވް ގޭސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލަން ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ވީއެކްސް ނާވް ގޭސް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކެމިސްޓްރީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ކިމްގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރާތީ ނޯތު ކޮރެއާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ޕިއޮންޔޮން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި މަރާލި ނޯތު ކޮރެއާގެ މީހެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ މެލޭޝިއާ އިން ކަމަށާއި އެ މަރު މާބޮޑަށް ސިޔާސީ ކޮށްލައިފި ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކޮރެއާ އެމްބަސީ އޮފިޝަލަކު ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 22) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ދީގެން މަރާލި، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އެމްބަސީގެ އޮފިޝަލަކު ހޯދަމުންދާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ކިމްގެ ހަށިގަނޑު އޮތް މޯޗަރީގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 21) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ދީގެން މަރާލި، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ ހަށިގަނޑު ބާއްވާފައި އޮތް މޯޗަރީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 3
ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލަން ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 20) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލަން، އޭނާގެ މޫނުގައި ވިހަ ލާފައިވާ ފޮތިގަނޑު އަޅާ މަންޒަރުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް...

February 20, 2017 2
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 20) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ޕިއޮންޔަން އިން ފާޑުކިޔާތީ ނޯތު...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ކިމްގެ ބޭބެގެ ހަށިގަނޑު ހަވާލު ކުރަން މެލޭޝިއާ ދެކޮޅެއް ނޫން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 16) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ދީގެން މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ ހަށިގަނޑު ނޯތު ކޮރެއާއާ ހަވާލު ކުރަން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
ފެތުނު ބޯޓުން 25 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 30) - ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ކަނޑުގަދަވެ މެލޭޝިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބަކަށް ފެތުނު ބޯޓުން 25 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެެއްލިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 29) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ކަނޑު ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މެރިޓައިމް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 3
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ހުއްޓާނުލުމަށް އާއިލާތަކުން އެދެނީ

ޕާތު (ޖެނުއަރީ 22) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު ހުއްޓާލާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެދިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 5
މަހާތީރު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން...

December 20, 2016 3
މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުން އެމްޗް370 ފެނުން ދުރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 20) - ގެއްލިފައިވާ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކަނޑު އަޑިން މިހާރު ބަލަމުންދާ ސަރަހައްދުން އެ ބޯޓު ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެފި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 2
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން މެރުން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި މުސްލިމުން މެރުން އަން ސަން ސޫކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
ބޯޓުގެ ބައިތައް ހޯދަން އެމްއެޗް370 ގެ އާއިލާތައް މަޑަކަސްކާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 3) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ބައިތައް ފެނޭތޯ އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އާއިލާތައް މަޑަކަސްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 14
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 8
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ އަދި އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭން (އުމްނޯ)ގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ،

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޒާކިރު ނައިކް އަށް ރަށްވެހިކަން ނުދެން: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 28) - އިންޑިއާގެ އިލްމުވެެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް އަށް މެލޭޝިއާ އިން ރައްވެހިކަމާއި ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަމަށް އާއްމުވި ރިޕޯޓްތައް އެ ގައުމުން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 16
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސުން ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް، އިސްލާމް މެލޭޝިއާ(ޔުސިމް) އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ސެންޓަ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޑެޓް(އެމްސީއައިއެފްއެލް) އާ އެކު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް މަހާތިރު ސިފަ ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.