26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 16
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސުން ޕީއެޗްޑީ ކޯސް ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް، އިސްލާމް މެލޭޝިއާ(ޔުސިމް) އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ސެންޓަ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޑެޓް(އެމްސީއައިއެފްއެލް) އާ އެކު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް މަހާތިރު ސިފަ ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 7
ނަޖީބުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގޮވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އިސްތިއުފާ އަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ އަށް ނަޖީބުގެ އިންޒާރެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ރާވަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ...

November 02, 2016
އެމްއެޗް370 މޫދަށް ޖެއްސިކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓަކީ ދޮގެއް

ސިޑްނީ (ނޮވެމްބަރު 2) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގަސްދުގައި މޫދަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރިން ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެފަދަ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 5
މެލޭޝިއާ އިން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަނީ!

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެލޭޝިއާގައި ކާތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނުން ހޮޓް ޑޯގުގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދިއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 5
މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު ބޭންކު ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީ (1މެލޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު) ގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގާ ބޭންކެއް އެ ގައުމުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
އެމްއެޗް370 ގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެއްލުމުގެ ކުރިން ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ތިއަރީގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
ޓެންޒޭނިއާއިން ފެނުނީ ގެއްލުނު އެމްއެޗް340 ގެ ބައެއް

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޓެންޒޭނިއާ އިން ފެނުނު މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ބަޔަކީ ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެ ބައެއްކަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 26
ރިޕޯޓުން ފެންނަ މެލޭޝިއާ މީހާ ކުންފުންޏަކުން ވަކިވެއްޖެ

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައިޒާން ހުސެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުންފުންޏަކުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ލަންކާ ސަފީރަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 4
މަހާތިރާއި އަންވަރު 18 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ދެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް 18 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - މެލޭޝިއާ އިން ވެސް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 4
މެލޭޝިއާގެ ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހައިޖެކްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހައިޖެކްކޮށްގެން އިންޑޮނީޝިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ...

August 17, 2016 28
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ނައިބު ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
މުސްލިމުން ޕޮކެމޮން ކުޅުމާ ދުރުވާން ޖެހޭ: ދީނީ ލީޑަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 7) - ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުމާ މުސްލިމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ދީނީ ލީޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 4
މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ބާރުތައް ދިން ގާނޫނަށް ފާޑުކިޔުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 31) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަށް މާދަމާ އަމަލުު ކުރަން ފަށާ އިރު އެ ގާނޫނާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 4
އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާނީ މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 28) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ބޯޓު ހޯދަން މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރަށް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސައެންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 2
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 22) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކަނޑުއަޑިން މިހާރު ބަލަމުންދާ ސަރަހައްދުން ބޯޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ދާއިމީކޮށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން ނޫން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
ވައްކަމާ ގުޅިގެން 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓާފައިވާ...

July 21, 2016 16
މެލޭޝިއާގެ ބޭންކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފެއްދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ...