02 ޖޫން

June 02, 2018 8
މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި ދައްކަން އާއްމުން އެހީވާން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިއާގެ ގައުމީ ދަރަނި ބޮޑުވުމުން، ސަރުކާރަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް އާއްމުންނަށް އެހީވެވޭ ގޮތަށް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 02, 2018 3
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރު އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިޔާ އިން ރަށެއް ހަދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިއާ އިން ރަށެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 31, 2018
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އެކަކު ކަމަށްވާ ލޯ ޓައެކް ޖޯ ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ...

30 މެއި

May 30, 2018
އާ ހެއްކެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ފަށާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 30) - ގެއްލިފައިވާ އެމްއެޗް370 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ހެއްކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޯޓު ހޯދަން އަލުން ފެށުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 7
މެލޭޝިއާ-ސިންގަޕޫރުގެ ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ލިންކް ކެންސަލް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 29) - މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އަޅާ ހައި-ސްޕީޑް ރެއިލް މަޝްރޫއު ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2018 5
އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 29) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި، އެމެރިކާގެ އޯޝަން އިންފިނިޓީގެ މަސައްކަތް މިއަދު...

26 މެއި

May 26, 2018 3
400 އަތް ދަބަހާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 26) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އަތް ދަބަހާއި ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 7
ނަޖީބާ ގުޅުން ހުރި ދަބަސްތަކަކުން 28 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 25) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދަބަސްތަކެއްގައި ހުރި 28.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
އެމްއެޗް17 ވައްޓާލި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނީ ރަޝިޔާ އިން

މޮސްކޯ (މެއި 24) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް17 އަށް އެރި މިސައިލް ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގު ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުނެފި އެވެ.

May 24, 2018 3
ނަޖީބާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަނުން މިހާތަނަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

May 24, 2018 3
އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު...

23 މެއި

May 23, 2018 7
1އެމްޑީބީ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން އުޅުނު މީހުންނަށް ނަޖީބު ބިރު ދެއްކި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 23) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ކޮރަޕްޝަނަށް ބަލަން އުޅުނު އެންމެންނަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުން ވަނީ ބިރު ދައްކައިފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 3
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 22) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ސުވާލު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން...

May 22, 2018
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޓާސްކް ފޯހެއް އުފައްދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 22) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، 1އެމްޑީބީ އިން ހިންގާފައިވާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޓާސްކް ފޯހެއް...

20 މެއި

May 20, 2018
ގެ ބަލާ ފާސްކުރާތީ ނަޖީބުގެ ފާޑުކިޔުން ފުލުހުންނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - ގެ ބަލާ ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮށިތަކެއް ގެންދިއުމުން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ފުލުހުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 2
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 20) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް، 1 މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު...

18 މެއި

May 18, 2018 3
ނަޖީބު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލްކުރަން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މަލްޓި- ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަލުން...

May 18, 2018 21
ނަޖީބާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފައިސާ ފޮށިތަކެއް ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްގާ ގުޅުން ހުރި އެޕާޓްމަންޓަކުން ފުލުހުން ހޯދި ފޮށިތަކަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
މަހާތިރަށް މައާފްކޮށްފިން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރިން ހަތުރުވެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް މައާފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ ޖަލުން މިނިވަންކުރި އަންވަރު...

May 17, 2018 2
ފުލުހުން ނަޖީބުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ގެ ފުލުހުން ރޭ ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
އަންވަރު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 16) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ހުންނާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - ވެރިކަމުގައި އަހަރެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ހުންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރި މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 15, 2018
އަންވަރު މިނިވަން ކުރުން މާދަމާ އަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު މިނިވަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 5
ނަޖީބުގެ ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 13) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދު ފުލުހުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018
އަންގާރަ ދުވަހު އަންވަރު މިނިވަން ކުރާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2018 3
ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ނަޖީބު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - ޔުނައިޓެޑް މެލޭ ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން (އަމްނޯ) ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުންނާއި މެލޭޝިއާ މިނިވަންވީއްސުރެ ވެރިކަމުން ކުރަމުން އައި ބަރިސަން ނޭސަނަލް (ބީއެން)...

May 12, 2018 25
ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 10
އަންވަރަށް މައާފް ދޭން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 11) - ޖަލު ބަންދުގައި މިހާރު ހުންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމަށް މައާފް ދެއްވަން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 6
1އެމްޑީބީ ބޭންކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީ އިން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑު...

May 10, 2018 18
"ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ވޯޓު ދިނުމުން އުފާވޭ"

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

09 މެއި

May 09, 2018 4
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި ކަމަށް މަހާތިރުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގައި މިއަދު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭ ވަރަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ...

May 09, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ ޝަރަފް އަނބުރާލިބޭނީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގެ ގެއްލިފައިވާ އިއްޒަތާއި ޝަރަފު އަނބުރާ ލިބެން އޮތީ ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު...