16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 2
ނަޖީބުގެ އަންހެނުންނަށް 45 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 16) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދެ ދައުވާއެއް ކޮށްފި އެވެ.

November 16, 2018
ނެޓްފްލިކްސްގެ އަގުހެޔޮ މޮބައިލް ޕްލޭނެއް މެލޭޝިއާ އަށް

މެލޭޝިއާގައި ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ ގައުމަށް ހާއްސަ އަގުހެޔޮ މޮބައިލް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްލޭނެއް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ކިމް މަރާލި މީހުންގެ ޝަރީއަތް ދެން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 11) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ދެ އަންހެނުންގެ ޝަރީއަތް ދެން ފަށާނީ ޖެނުއަރީ މަހު ކަމަށް މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 3
މައުމޫނާއި ނާޒިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މެލޭޝިއާގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 4
ނަޖީބުގެ މައްޗަށް 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 25) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާއި އަރިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ސަރުކާރުގެ 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގައި މިއަދު ދައުވާ...

October 25, 2018 27
އެޗްޑީސީގެ ސީއޯއޯ ބުންޔާމީން މެލޭޝިއާގައި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވައި މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 7
މައުމޫން، ބޭސްފަރުވާއަށް މެލޭޝިއާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިއަދު މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
ނަޖީބުގެ ނައިބަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ނައިބް އަދި މިހާރުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަހުމަދު ޒާހިދު ހާމިދީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 26 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަންވަރު ޕާލަމެންޓަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޕޯޓް ޑިކްސަންގެ ޕާލަމެންޓް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް އަލުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 8
މެލޭޝިއާ އިން މަރުގެ އަދަބު އުވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އުވާލަން މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސީނިއާ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018
ނަޖީބުގެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 4) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ދައުވާ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 4
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 3) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 7
މެެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ސީރިއާ މީހާ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 2) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި އެތައް މަހެއް ވަންދެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ސީރިއާ މީހާ އެންމެ ފަހުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 9
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ 13 ގަޑިއިރު ސުވާލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓެން މެދުވެރި ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރާ ތަހުގީގީ އޮފިޝަލުން 13 ގަޑިއިރުވަންދެން އިއްޔެ ސުވާލު ކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 4
15 އަހަރަށް ފަހު މަހާތިރު އދ. އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އދ. އަށް ވަޑައިގެން މި ފަހަރު ކުރައްވާ ތަގްރީރަކީ 15 އަހަރަށް ފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޓޭޖަށް ވަޑައިގެން ދެއްވާ ފުރަތަމަ ތަގްރީރެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
"ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަޖީބު އުފުލަންޖެހޭނެ"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ފެންމަތިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ނަޖީބުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ 21 މައްސަލަ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް 681 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ނަޖީބުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ 21 ދައުވާއެއް އުފުލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 5
628 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލާގައި ނަޖީބު ހައްޔަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ 628 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 4
ކެމްޕޭނަށް މެލޭޝިއާގައި "ޖަޒީރާ ގޭމްސް" ބާއްވައިފި

އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި "ޖަޒީރާ ގޭމްސް"ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
ފައިސަލް މެލޭޝިއާގައި ދިވެހިންނާއެކު

މިމަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 1
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުގައި ނަޖީބުގެ ވަކީލް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުގައި، މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ވަކީލް ޝާފީ އަބްދުﷲ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
އަންވަރަށް ފުރުސަތުދޭން ޕާލަމެންޓް މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އަންވަރު އިބްރާހިމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މެލޭޝިއާ ޕާލަމެންޓުން މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.