08 މެއި

May 08, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ އިންތިޚާބު: ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ވެސް މައްސަލަ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 8) - މެލޭޝިއާގައި މާދަމާ އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވާ އިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިންތިޚާބު މޮނިޓާ ކުރާ ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
މަހާތިރަށް ތާއީދުކުރުމުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 7) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް ތާއީދު ކުރުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 6) - ވަގަށް މީހުން އުފުލާ ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 56
ދެ ފަނޑިޔާރުން އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން އުޅުނު: ލުތުފީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދު މެލޭޝިއާ އިން އެޕާޓްމަންޓުތަކެއް ބައްލަވައިގަންނަވަން...

May 04, 2018 1
އެމްއެޗް370 ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަށް ފެތިފައިވާ ދެ އާގު ބޯޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

03 މެއި

May 03, 2018 2
މަހާތިރުގެ ފޭކް ނިއުސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ "ފޭކް ނިއުސް" ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 28) - އަންމަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އިމާމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ނެރެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ފަލަސްތީނުގެ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އިމާމް ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝްގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ހުންނާނެ ގޮތަށް...

April 23, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް މަރާލުމުގައި ބޭރުގެ އަތެއްވޭ: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 23) - މެލޭޝިއާގައި ފަލަސްތީނުގެ އިމާމް އަދި ލެކްޗަރާ ފާދީ މުހައްމަދު އަލް ބަތަޝް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ބޭރު ބަޔަކުވާ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނީ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމުގެ މަރާ ގުޅުމެއް ނެތް: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 22) - ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާދު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު...

April 22, 2018 10
ފަލަސްތީނުގެ އިމާމަކު މެލޭޝިއާގައި މަރާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 22) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ އިމާމެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އިއްޔެ މަރާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ސީރިއާ މީހަކު މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓުގައި 37 ދުވަސް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 13) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގެ ޓްރާންސިޓް ސެކްޝަނުގައި ސީރިއާ މީހަކު މަހަކަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
މެލޭޝިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 12) - މެލޭޝިއާގައި އާއްމު އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އެ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ނުވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ދުވަސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު 9 ގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 10) - މެލޭޝިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު 9 ގައި ބާއްވަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު އުވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 7) - މެލޭޝިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ޖޫން މަހު ނިންމާލެވޭނެ: އޮފިޝަލް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 4) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާ ޖަލަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޖޯކު ޖަހާ ކާޓޫނު ކުރެހި އެ ގައުމުގެ އާޓިސްޓަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
މެލޭޝިއާގައި ކޭބަލް ކާރުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 19) - މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ލަންކާވީގައި ކޭބަލް ކާރުގެ ތެރޭގައި 89 މީހުން ހަތަރު ގަޑިއެއްހާ އިރު ތާށިވެ ތިބެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
އެމްއެޗް370 ހޯދާ ބޯޓު ނުގެއްލޭ، ދިޔައީ ތެޔޮ އަޅަން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 10) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ސީބެޑް ކޮންސްޓްރަކްޓާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޓްރެކިން ސްކްރީނުން ގެއްލުމުން ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލުތައް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން އެކަން...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 5
"ޕަދްމާވަތު" ދެއްކުން މަނާކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް މެލޭޝިޔާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޕަދްމާވަތު" ދެއްކުން މެލޭޝިއާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ފިލްމް ސެންސަރު ބޯޑުން މި ފިލްމު މަނާ ކުރީ ފިލްމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި...

January 30, 2018
ކިމް މަރާލުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ އެޖެންޓަކާ ބައްދަލުކުރި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އެއާޕޯޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރާލުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެމެރިކާގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 5
މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އެމްއެޗް370 ހޯދޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 24) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އެމްއެޗް370 މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ ހޯދޭނެ ކަމަށް ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާ މިހާރު ހަވާލުވެފައިވާ އެމެރިކާ ކުންފުނީގެ ތަޖްރިބާކާރަކު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
މެލޭޝިއާގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އައިއެސްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 23) - މެލޭޝިއާގެ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ބައެއް ތަންތަނަށާއި ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރަކަށް ހަމަލާދޭން ރާވަމުން ދިޔަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 1
މާބޮޑަށް ތެޅެން ފެށި މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް އަނބުރާ ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 19) - ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މާބޮޑަށް ބޯޓު ތެޅެން ފެށުމުން މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި އަނބުރާ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އިއްޔެ ޖައްސައިފި އެވެ.