10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 5
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު މެލޭޝިއާ އަށް

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ 15.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (11.1 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަނބުރާ ކުއާލަ ލަމްޕޫރާ ހަވާލު ކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 3
ފޮރެސްޓް ސިޓީ އަށް ބޭރު މީހުންނަށް މަރުހަބާ: ޗީފް މިނިސްޓަރު

ޖޯހަރު (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މެލޭޝިއާގައި އަލަށް ހަދާ 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފޮރެސްޓް ސިޓީގައި ބޭރު މީހުން އިންވެސްޓްކޮށް ބިމާއި ފްލެޓް ގަތުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ޖޯހަރު ސްޓޭޓުގެ ޗީފް...

September 04, 2018 1
މެލޭޝިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ސާބިތެއް ނުވި

ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މެލޭޝިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލިމް ގުއާން އެންގުގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 6
ބޮޑު ވަޒީރުކަން މި ވަގުތު ގަބޫލްކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕުރު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު މި ވަގުތު ދިން ނަމަވެސް ގައުމަށް ދިމާވެފައި ވަނީ އޭނާ އަށް ވެސް ހައްލު ކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ކިމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހެކި ބަސް ހޯދުމަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެ އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 30) - މެލޭޝިއާގައި މެއި މަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ޖާސޫސީ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 3
މެލޭޝިއާގައި އަލަށް ހަދާ ސިޓީން ބޭރު މީހުން ބިން ގަތުން މަނާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 28) - މެލޭޝިއާގައި ހަދާ 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސިޓީން ބޭރު މީހުންނަށް ބިމާއި ފްލެޓް ނުގެނެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 3
1އެމްޑީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެ އިސް މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 26) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 12
ޗައިނާ އިން އެހީވާ ދެ މަޝްރޫ ހުއްޓާލަން މަހާތިރު ނިންމަވައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 22) - ގައުމު ބަނގުރޫޓުވެ ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެހެން ހީވާތީ މެލޭޝިއާގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެގަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަގަހައެއް މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 6
މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަހާތިރު ޗައިނާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗައިނާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެގަ-ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު...

August 16, 2018
ކިމް މަރާލިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓުގައި މަރާލި ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 11
ޔޮޓަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް އަނބުރާ މެލޭޝިއާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 13) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް މެލޭޝިއާ އަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ނަޖީބުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފެބްރުއަރީ މަހު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 12) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށާނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2018 12
މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ދޭ 250 ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން 250 ޖާގަ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އާ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

August 08, 2018 4
ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ވަކީލުން ތަމްރީން ކުރަން ފަށަނީ

ވިޔަފާރިގެ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ވަކީލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ ލޯ ފާމެއް ކަމަށްވާ ފައްޔާޒް ހާފިޒް އެންޑް ކޯ އާއި މެލޭޝިއާގެ އެންއޭއެސްޓީ ޓްރެއިނިން އެންޑް...

August 07, 2018
ކޮރަޕްޝަން ފައިސާއިން ގަތް ޔޮޓް މެލޭޝިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 7) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ލަގްޒަރީ ޔޮޓް މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 34
ރައީސްގެ ސިޔާސަތަށް ޒުވާނުން ފަހުރުވެރިވާންޖެހޭ: ޝަހީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތަށް ކޮންމެ ތައުލީމީ ޒުވާނަކު ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަތް ޔޮޓް ގެންނަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 5) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގު ބޮޑު ޔޮޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
އެމްއެޗް370 ގެއްލުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 30) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370އާ ބެހޭ ރަސްމީ ރިޕޯޓް މިއަދު ނެރުނު އިރު އެ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތުމުން ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގެ ފަނޑިޔާރުން ފާޚާނާ ސާފުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 29) - ކޮންޓްރެކްޓަރު މުސާރަ ނުދޭތީ މެލޭޝިއާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލައި ހަޅުތާލު ކުރަން ފެށި ފަހުން ފަނޑިޔާރުން ނުކުމެ ފާޚާނާތައް ސާފު ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ސްޓާބަކްސް "އަޑު ނީވޭ" ކަސްޓަމަރުންނާއެކު

އަޑު ނީވޭ އަދި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން މެލޭޝިިއާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވުމަށް ފަހު އެމެރިކާގައި ވެސް އެފަދަ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 3
މެލޭޝިއާގެ އެންޓި-ޓެރަރިޒަަމް ގާނޫނު އުވާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 23) - ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.