28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ދެކުއްޖަކަށް މަރުގެ ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 4
ހުދު ބުޅަލެއް މީހެއްގެ މަހާނަ ކައިރިން ދުރަކަށް ނުދިޔަ

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މީހެއްގެ މަހާނަ މަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ބުޅަލެއް އޮތް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރީގައި މި ބުޅާ އަބަދުވެސް އުޅޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 7 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 25
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ގެނައި މީހުން ދޫވެފައި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 23 ކުދިން މަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަދުވެގެން 25 ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މަރުވެއްޖެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 13
މެލޭޝިއާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ހަނގުރާމައަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 6
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދޭން މެލޭޝިއާ ތައްޔާރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މެލޭޝިއާ ސިފައިން ކަނޑުމަތިން ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިޔާވަހިކަން ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މެރިޓައިމް އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 3
އަންހެން ބޯޑު މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް ހާމަކުރަނީ!

ބޯޑުގައި އަންހެން މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރާ ގޮތަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 47
މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަނގުރާމަ އަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ރާއްޖެއަށް!

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ފްރެންޗައިޒްގެ ފިނިބުއިން ވިއްކާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ނަޖީބު ވައިޓް ހައުސް އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގަށް ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 6
މެލޭޝިއާ އިން 400 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 2
ސަގާފަތްކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކައާއި އަދާކާދަ ކުރިއަރުވަން މެލޭޝިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 7
އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން އެމްއެޗް370 ހޯދަން އެހީވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 3) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދައިދޭން ކަނޑުއަޑި ހޯދާ ބެލުމުގެ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 18
މެލޭޝިއާގައި ކަނޑުބޯޓެއްގައި 17 ދިވެހިން ތާށިވެފައި!

ކްލިއަރެންސް ނުދެނީސް މެލޭޝިއާއިން ފުރައިގެން އަންނަން އުޅުނު ދެ ބޯޓެއްގައި ތިބި 17 މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
"ހަބޭސް" މެލޭޝިއާ އަށް، "ގްރެވިޓީ" އުކުޅަހަށް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މެލޭޝިއާގައި ޝޯއެއް ދޭން ނިންމާފައި އިރު، ހަބޭސްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް" އއ. އުކުޅަހުގައި ޝޯއެއް ދޭން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
މެލޭޝިއާގެ 4،000 ކުދިން "ހައްޖުކޮށްފި"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 24) - ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ 4،000 ކުދިން މެލޭޝިއާގައި މިއަދު "ހައްޖުކޮށްފި" އެވެ.

July 24, 2017 9
ހުވަތައި ކްރީމް ކްރޭކާސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ހުވަތައި ބްރޭންޑްގެ ކްރީމް ކްރޭކާސް ބިސްކޯދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ދޫންޏެއް ޖެހިގެން އެއާއޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖުލައި 3) - އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާ އެކްސްގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނުގައި ދެ ދޫނި ޖެހިގެން އަނބުރާ ބޯޓު ބްރިސްބޭން އަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 37
އެއާއޭޝިއާގެ ދިވެހި ދަތުރުވެރިޔާ: "އުއްމީދު ކަނޑާލި"

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ފައިޒާން، އިއްޔެ ރޭ އެއާ އޭޝިއާގެ ބޯޓަކުން މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރު ފެށީ، އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާންގަ އެވެ. އެއީ މާލެއަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން ނުގުޅީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ދަތުރު ވީ ދުވަހަކު ވެސް ދިމާވެފައި ނުވާވަރުގެ ބިރުވެރި ތަޖުރިބާއަކަށެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ކިމްގެ ޝަރީއަތް މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ އަންހެނުންގެ ޝަރީއަތް މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 9
ފިނޭންސްގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެޗްޑީސީން އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެންމެ ފަހުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.