21 ޖުލައި

July 21, 2018 7
އެމްއެޗް370 އާ ބެހޭ ރިޕޯޓް މިމަހު 30 ގައި ނެރެނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 21) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370އާ ބެހޭ ރިޕޯޓް މި މަހު 30 ގައި ނެރޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެންތަނީ ލޯކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
އެއާ އޭޝިއާ އިން 100 ބޯޓަށް 30 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - ދިގު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް 30 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެއާބަސް އޭ330ނިއޯ މަރުކާގެ 100 މަތިންދާ ބޯޓަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން އެއާ...

July 19, 2018 1
މަހާތިރަށް ބިރު ދެއްކި އައިއެސްގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ދިން އިސްލާމިކް...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ނަޖީބުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 11) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 11, 2018 2
1އެމްޑީބީ ކޮރަޕްޝަނުގައި ސައުދީ، ޔޫއޭއީ އޮފިޝަލުންނަށް ތުހުމަތު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 11) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައި ސްވިޒަލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ހިމެނޭ ހަ...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 4
ޗައިނާގެ 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 07, 2018
ނަޖީބާ މެދު އަމަލު ކުރާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 3
ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް މަހާތިރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 6)- އިންޑިއާ އިން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓްކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 2
މިއީ ކުށެއްނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް: ނަޖީބު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 5) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 6
މެލޭޝިއާ އިން ޒާކިރް ނައިކް ފޮނުވާލާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 4) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ޑިޕޯޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނި...

July 04, 2018 3
ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 4) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 28
މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 3) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
1އެމްޑީބީގެ ތަހުގީގަށް 400 އެކައުންޓް ހިފަހައްޓައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 2) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް 408 އެކައުންޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ...

July 02, 2018 5
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިވެނިކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 2) - މެލޭޝިއާގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ކުރި މައްސަލައެއް ބޮޑުވެ ބައެއް މީހުން އެ ކަމަށް ނުރުހުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި...

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ނަޖީބުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހޮވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 1) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ގެއްލުނު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ޕާޓީ އަށް އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
ނަޖީބާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން 273 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 27) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ހަ އިމާރާތަކުން ފެނުނު ގަހަނާ އާއި އަގު ބޮޑު ހޭންޑް ބޭގުތަކާ އަދި ފައިސާގެ އަގު 273 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ދިއުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 26) - ކުރު ހެދުމުގައި ތިބި އަންހެން ދެ ޓޫރިސްޓަކު މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ނަށާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމާ އެކު ބޯނިއޯ އައިލެންޑުގެ ކޮޓާ ކިނަބަލޫ ސިޓީ މިސްކިތަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 6
ލައިލާ، އަންވަރު އިބްރާހީމާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ، މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ޑރ. އަންވަރު އިބްރާހީމާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
"ތެޔޮހޮޅި އަޅަން ޗައިނާއަށް ދިނުމުގައި ގޯހެއް ނޫޅޭނެ"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 6) - ތެލާއި ގޭސް ހޮޅިއެއް އަޅަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް 9.4 ބިލިއަން ރިންގިޓް (2.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރުމުގައި ގޯހެއް ނޫޅޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ސުވާލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 5) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރާ އެ ގައުމުގެ އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެމްއޭސީސީ) އިން މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 8
މެލޭޝިއާގެ ދަރަނި ދައްކަން އާއްމުން އެހީވާން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިއާގެ ގައުމީ ދަރަނި ބޮޑުވުމުން، ސަރުކާރަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް އާއްމުންނަށް އެހީވެވޭ ގޮތަށް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 02, 2018 3
ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމާ މަންސޫރު އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިޔާ އިން ރަށެއް ހަދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިއާ އިން ރަށެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 31, 2018
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އެކަކު ކަމަށްވާ ލޯ ޓައެކް ޖޯ ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ...

30 މެއި

May 30, 2018
އާ ހެއްކެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ފަށާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 30) - ގެއްލިފައިވާ އެމްއެޗް370 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ހެއްކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޯޓު ހޯދަން އަލުން ފެށުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 7
މެލޭޝިއާ-ސިންގަޕޫރުގެ ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ލިންކް ކެންސަލް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 29) - މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އަޅާ ހައި-ސްޕީޑް ރެއިލް މަޝްރޫއު ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2018 5
އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 29) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި، އެމެރިކާގެ އޯޝަން އިންފިނިޓީގެ މަސައްކަތް މިއަދު...

26 މެއި

May 26, 2018 3
400 އަތް ދަބަހާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 26) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ އަތް ދަބަހާއި ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.