17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 11
ހުން ސްކޭން، ކޮވިޑަށް ދިވެހިންގެ ހާއްސަ އުފެއްދުމެއް

ގިނަ މީހުން ވަދެ ނުކުމެވާ ތަންތަނަށް މީހުން ވައްދާއިރު މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އެމީހެއްގެ ފިނިހޫނުމިން ބެލުމެވެ. ދެވަނަ ކަަމަކީ މާސްކް އަޅައިިގެން ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ވެސް ހިންގެން އޮތީ މި އުސޫލުންނެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 16
ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 81
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 96
އިޓަލީން ދިވެހި ޑޮކްޓަރު: މިއީ މަރުގެ ވައިރަހެއް!

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ އިޓަލީގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ރޮވީގޯގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު، އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލު ސިފަކުރެއްވީ މިހެންނެވެ؛