08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 45
38 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ، އެމެރިކާގެ ވީޑިއޯއަކުން

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން، ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ހަދަން މާލެ އައި، އެމެރިކާގެ ސީބީއެސް ނިއުސްގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަދި ޕްރެޒެންޓަރު މޯލޭ ސޭފާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ނާޒުކު ބައެކެވެ. ރިޕޯޓުގައި އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަނިޔާއެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 12
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ރީތި ތަނެއް ނޯންނާނެ: ކޭޓް މޮސް

މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާއިން "ޝިކް ސްޓޭޒް"ގެ ނަމުން ފޮތެއް ޝާއިއުކުރި އިރު، އޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސުޕަ މޮޑެލް ކޭޓް މޮސް، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެފައިވާ ބަސްކޮޅެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 4
ތައިލެންޑްގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ބޮޑުކުރަނީ

އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި

26 ޖުލައި

July 26, 2016 25
ގައުމޭ، ރައްޔިތުންނޭ މި ކިޔަނީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވާތީތަ؟

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ "ގައުމު" ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެންނެވެ. އެކި ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ހަރުއަޑުން ގޮވަނީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިން، ގައުމަށްޓަކައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެހެން ބުނާ އިރު ވެސް އާންމުން ތުންތަޅުވާލަ އެވެ. އެއީ ހަގީގަތް ނޫން ކަން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 33
"ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާގައެއް ނެތް"

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރާ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ސްޓާ ވޯޒްގައި ރާއްޖެ އަކީ ޕްލެނެޓް "ސްކާރިފް"

ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ރާޅު ބީއްސާ ހިސާބެވެ. ސާފު، ނޫ ވިލެކެވެ. ފަހަތުން، އެއްގަމުގައި ރުއްގަސް ހެދި، މުޅި ތަން ވަނީ ފެހިކޮށްލާފަ އެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލި ދާނެ ފަޅު ރަށެކެވެ. ފިނޮޅެއްހެން ވެސް ހީވެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 12
ފްރާންސްގައި ޔޫރޯ ކުޅޭއިރު ބެންޒެމާ ރާއްޖޭގައި

އަހުލާގީ މައްސަލައަކާ ހެދި، ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ގެއްލިފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 10
މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ، ނިމޭ ގޮތް އެނގޭ: އުމަރު

މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ނިމޭ ގޮތް ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
އާޝިޝް ޗައުދަރީ ރާއްޖޭގައި ކުރި އުފާވެރި ތަޖުރިބާ

އެކްޓަރު އާޝިޝް ޗައުދަރީ ވަނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ހޫނުން ސަލާމަތްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާދިފަހުން ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު އެނބުރި މުމްބައި އަށް އާޝިޝް އެނބުރި ގޮސްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި އުފާވެރި މަޖާ ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާންތައް އޭނާގެ ހިތުގައި އަދިވެސް އާލާވޭވޭ އެބަހުއްޓެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް ސިލްވާގެ ހުވަފެން ސީދާކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު ބްރެޒިލްގެ ތިއާގޯ ސިލްވާގެ އުއްމީދުތަކަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ބްރެޒިލާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޕީއެސްޖީއާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލާލުން ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ، އޭނާގެ ދެކެމުން އައި އެއް ހުވަފެނަކީ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ...

28 މެއި

May 28, 2016 13
އަބޫ ދާބީގައި ވެސް "ދިވެހިރާއްޖެ"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީން ފައިދާ ނަގައިގެން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ހިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ އެއްގޮތަށް ސައުތު ޗައިނާ ސީގައި ރަށްތަކެއް ހަދައި ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މިހާރު ދަނީ "މޯލްޑިވްސް" ގެ ގޮތުގައި...