23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 18
މީޑިއާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު އަލަށް އުފައްދާ ކޮމިޝަނަށް

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލުގައި މީޑިއާތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު...

October 23, 2017 9
އަލަށް އުފައްދާ މީޑިއާ ކޮމިޝަންގައި ހަތް މެމްބަރުން

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ފަހު އަަލަށް އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަން ބިނާވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް، ބިލްގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 19
އެއް ތަނަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ހަދައިފި

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 9
ރާއްޖެޓީވީގެ 1މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު މަރުހަލާއިން ހައްލުނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 6
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖޫރިމަނާ ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 16
ޝަހީބަށް ދައުވާ ކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 27
އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކޮމްއާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހިމޭން އިހްތިޖާޖެއްކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 8
"އަބުރުފުޅު ފަންޑު" އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 10, 2017 11
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޒޭނާ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތުމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 10, 2017 65
ރައީސްގެ އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރަން ބްރޯޑްކޮމްގެ ޒޭނާ!

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވަން ރޭ ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ހަފުލާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން،...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ރާއްޖެޓީވީން ދެއްކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އެއްޗެއް

ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންޓެންޓެއް ދައްކައިގެން ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 08, 2017 39
ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ދައްކައިގެން ރާއްޖެ ޓީވީ އަނެއްކާވެސް 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 5
ބްރޯޑްކޮމް އޮތީ ސަރުކާރު ދަށުވެފައި: މެމްބަރުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އޮތީ ސަރުކާރު ދަށުވެފައި ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަންގެ އަމަލުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 43
ފޭސްބުކުން މަޖިލިސް ދައްކާތީ ބްރޯޑްކޮމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދައްކާތީ އެކަމާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އެދެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 18
ރޮހިންޖާގެ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދެފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެދެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 30
އުމަރުގެ އަބުރުގެ މައްސަލައިން ޗެނެލް13 ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތުވެ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ އެ މައްސަލާގައި ޗެނެލް13، ޖޫރިމަނާއެއްނުކޮށް، އިންޒާރެއް ދިނުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 9
ޕީއެސްއެމް އިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާ ކުރި ފައިސާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭގޮތުން އަލްޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މީޑިއާ ނެޓު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ...

August 21, 2017 14
ކޭބަލް ޓީވީ ކުންފުންޏެއް 290،000ރ.އިން ޖޫރިމަނާ

ލ. ގަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް، ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 26
އުމަރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން، ބްރޯޑް ކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 24
އާލާގެ ޖޫރިމަނާ ދިޔާނާ ދައްކައިދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލާ އިބްރާހިމް ލިޔުނު ހަބަރެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ކުރި 50،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު...

July 24, 2017 3
ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސްއެޅުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ކައުންސިލް

ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 13
މީޑިއާ ނެޓުން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަންތައް ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ކުންފުނިން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 56
މައުމޫނަށް ހުތުރު ފުރައްސާރަތަކެއް؛ ގިނަ ބަޔަކު ރަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
މީޑިއާނެޓު ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދޭން އެދެފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަކޮށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓު، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލާގައި 500،000 ރުފިޔާއިން މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާ ކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދޭން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގައި އެތަނުން އެދެފި އެވެ.