26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 11
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް އިތުރު 5 ދުވަސް ދީފި

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިތުރު ފަސް ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 26, 2017 25
"ގާސިމްއާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމަން"

ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަތުމުން ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 15
ގާސިމް ހުންނެވީ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް: ޝަމީމް

ބޭސްފަރުވާ ފުރިހަމަ ނުކުރެއްވުނަސް، ސަރުކާރުން އެންގި ގޮތަށް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 21
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދީ، ގާސިމް އަންނަން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއި ން އަންގައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 11
އިމްރާން އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް...

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 29
ގެއަށް ދޫކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ގާސިމް ސީރިއަސް: ސަމީރު

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ގެއަށް ދޫކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 6
ގާސިމާ މެދު އަމަލުކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތަކު ނޫން: ޖޭޕީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 31, 2017 42
ގާސިމަށް ކުރިމަތިވީ ހާޒިރުނުވެވޭ ބައްޔެއް ނޫން: ކޯޓު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތީ އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާގެ ޝަރީއަތް ހިންގިއިރު ޚާއްސަ ހައްގުތަކެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށް...

August 31, 2017 38
ގާސިމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ރޭ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
"ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވަން އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް"

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 67
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަޒްލީން، ގާސިމް އަރިހަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން...

August 28, 2017 17
ގާސިމް ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ: އާއިލާ

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ އިރެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 31
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް އަވަހަށް ހަމަޖައްސަން އަންގައިފި

ޖަލުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 27, 2017 18
ކަރެކްޝަންގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނަނީ ގާސިމް ބޭރަށްފޮނުވަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކަނޑައެޅި ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނީ...

August 27, 2017 84
ގާސިމް މަރަށް ތެޅެނީ، މުއައްސަސާތައް ބަލަހައްޓައިގެން!

އޮޅުވާލުމެއް ނޫނެވެ؛ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ. އެކަށީގެންވާ އަވަސް ފަރުވާއެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ފުރާނަ އަށް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 41
ގާސިމް ފުރުވާލުން ލަސްވާތީ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް، އޭނާ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި އަމުރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެއަށް އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ގާސިމްގެ އާއިލާ އިން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 15
ގާސިމް ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކޮށްފި ކަމަށް ގާސިމްގެ...

August 25, 2017 54
ކަރެކްޝަންސް އިން ގާސިމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތިން އަހަރާ ދެ މަހުގެ ހުކުމެއް ރޭ ދަންވަރު އިއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މޯލްޑިވްސް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 14
މާފުށީ ޖަލުގައި އަނެއްކާވެސް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 24, 2017 19
ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރަން މައުމޫން ޖަލަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިއަދު...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ފާރިސް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދެފި

މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް، މިހާރު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް...

August 21, 2017 2
ފާރިސްއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ހަފުތާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 11
ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން އަމީތަށް ފަރުވާދީފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 1
ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ފިލި ދެމީހަކު ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ފިލި ފަސް ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 14, 2017 12
ކަރެކްސްޝަންސްގެ އިސް އޮފިސަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިސް އޮފިސަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 37
ޖަލަށް ލާފައި ހުރި މަފާޒް "މިނިވަންވީ" ކިހިނެއް؟

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ "މިނިވަންވެގެން" އުޅުނު ގޮތާ މެދު އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.