21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 8
ފަރުވާ އަށް ފަހު މަހްލޫފް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ބޭސްފަރުވާ އަށް ފަހު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 3
މި އަހަރު 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި

ޕެރޯލްގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 16
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ދާން ހުއްދަ ދީފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 4
ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި އަށް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

November 16, 2016 19
ގާސިމް ކަރެކްޝަންސްއާ ހަވާލެއް ނުކުރޭ: ކަރެކްޝަންސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި އަށް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްޔެ އިއްވި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އަދިވެސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސާ ހަވާލު ނުކުރާ...

November 16, 2016 10
ބަންދުގައި އަށް މަސްވެފައިވާތީ ގާސިމް ދޫކޮށްލަން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް 8 މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 14
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލަށް ލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތެއް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިިކޮށް ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
މަހުލޫފަށް ބޭރުން ފަރުވާ ނުހޯދޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އާއިލާއިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 9
މަހްލޫފަށް ދައުވަތު ދިނީ ހިތްދަތިކުރަން: އާއިލާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކަން އެނގި ތިބެ، މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ފޮނުވީ މަލާމާތްކޮށް، ހިތްދަތި ކުރުމަށް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 7
ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މަހުލޫފް ފަރުވާ ހޯދަން ލަފާދީފި

ޖަލަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް އެލާޖިކްވުމުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްވެ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޑޮކްޓަރު މިއަދު ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 6
މަހްލޫފަށް ފަރުވާ ނުދިނުމަކީ އަނިޔާއެއް: ނަޝީދު

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާއިރު އޭނާ އަށް ފަރުވާ ނުދިނުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 13
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 16
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަން އަމުރު ނެރެފި

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 4
މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދީފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން، މާލެ ގެނެސް މިއަދު ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 10
މަހްލޫފް އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާފުށީ ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އާއި ޖަލުން ލިބޭ ބައެއް ހިދުމަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މަހްލޫފްގެ އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
އުއްމީދީ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ވިޔާނުދާކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅެމުންދިޔަ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 19 ކުއްޖަކަށް ދ. ވާނީގައި ހިންގި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޖުތަމައުން އެކުދިން އަލުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 12
މަހްލޫފް މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ދިހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ކަރެކްޝަންސްގެ ސްޓާފުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިދިޔަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭރު ދިން ޕްރޮމޯޝަންތައް ބާތިލްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ސިވިލް...

August 07, 2016 6
އަދީބު މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
އިބޫ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ ކަރެކްޝަންގެ ސިޓީ މައްސަލާގައި

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން ލިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 18
ޖަލު މުވައްޒަފުން އޮރިޔާން ކުރާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮރިޔާންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އަނެއްކާ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 24
ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ހުރި ފިރިހެނަކު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 23
ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި އޮޅުވާލުން؟

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިދިޔަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދައި ދޭން ބައެއް މުވައްޒަފުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.