17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 6
މާފުށީ ޖަލު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި: ކަރެކްޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލު މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 12
ރިޔާޒް އަނިޔާއަކަށް ބޮލެއް ނުލަނބާނެ: އާއިލާ

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް އިއްވި ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން ވެސް މިނިވަން ނުކޮށް، ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ "އަނިޔާގެ އިންތިހާ" ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 12
ކަރެކްޝަންސް ބައެއް ވެރިން އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފި

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް ވެރިން އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ.

September 15, 2018 4
ރިޔާޒު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ގާނޫނީ އަސާސެއް ނެތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މިއަދު ނިމިފައިވާތީ އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ގާނޫނީ އެއްވެސް...

September 15, 2018 1
މޭޑޭ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނަކު މިނިވަންކޮށްފި

މެއި 1، 2015 ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށްލި ޒުވާނަކު ޝަރުތުތަކާއެކު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 5
މައުމޫން މާލެ ގެނައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން: ކަރެކްޝަންސް

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2018 31
މައުމޫން، އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 61
ގާސިމާއި ނަޝީދަށް ވޯޓު ލެވޭނީ ޖަލަށް: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓުލައްވަން ޖެހޭނީ ޖަލު ފޮއްޓަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 65
މައުމޫންގެ ލޮލުގެ ފަރުވާއަށް ޑރ. ޖުނައިދުގެ ތައުރީފް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ލޮލުގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ފޯރުކޮށްދިން ހިދުމަތްތަކަށް ލޮލުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ޖުނައިދު ވަރަަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 12
"މައުމޫންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލެއް ނުވަން"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއް ވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2018 19
ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި، ހާމިދު މިނިވަންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި، މިއަދު...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
މައުމޫން އަނެއްކާވެސް މާފުށީ ޖަލަށް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ އިއްޔެ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، މިއަދު އަނެއްކާވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
މައުމޫން، މާފުށީ ޖަލުން ދޫނިދު އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ދޫނިދު އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
މޭޑޭގެ ގައިދީގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން: ކަރެކްޝަންސް

މޭ 1، 2015 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން، ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ސާބިތުވެ، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 5
މޭޑޭގެ ގައިދީއަކު ހާލުދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މޭޑޭ ފާހަގަކުރަން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 8
މަސްދުވަސްވިއިރު ވެސް މައުމޫން ރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުވޭ!

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެއްވުމަށް މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފޯމު ފުރުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއިލާ އިން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 21
ނާޒިމްގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ގަދަކަމުން ކުރުވަން އުޅޭ ކަަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އާއިލާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 80
އަޅުގަނޑަށް ގޮން ނުޖައްސަވާ، ގިސާސް ހިފާނަން: ރައީސް

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަން އެ މަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެ ގޮން ނުޖައްސަވަން އެދިވަޑައިގެން، މި ސަރުކާރުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 15
ބައެއް ގައިދީން ގޭ ބަންދަށްް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވަން ހަމަޖެއްސެވި ބައެއް ގައިދީން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 27
ގައިދީންތަކެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބައެއް ގައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންވަމައިފި އެވެ.

July 26, 2018 8
ކަރެކްޝަންސްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ނަން ނޭޝަނަލް ޕްރިޒަން ސާވިސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރަން، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 28
ކަރެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓުލާނީ ޖަލުތަކުގެ ފޮށިތަކަށް

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޖަލުތަކުގައި ހުންނަ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން އަންގައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 3
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދަތުރު"

އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކަށް ވެސް ހުޅުވައިލާނެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 60
ފަރުވާ ނުދީ ކަރެކްޝަންސް އިން ހަމްޒަތު މަރާލީ: ބައްޕަ

ޖަލުގައި ހުރި ހަމްޒަތު އަހުމަދު މަރުވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުން އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން ނުދިނުމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ "ދަރިފުޅު މަރާލުން" ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 26
ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއެއްގެ ހާލު ގޯސްވެގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.