08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 10
އާއިލާއަށް ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރުން މަހަކު އެއް ފަހަރު

ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ މަހަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަނީ ދަތިކޮށްފައި: ވަކީލުން

ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
އިމްރާންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުން ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 4
ސިޔާދު، މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން ބައްދަލެއްނުވި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލުން، އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަދަލުކުރި ފަހުން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ...

March 25, 2018 9
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 8
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި ނުލިބޭ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރި ބޭފުޅުން މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު...

March 22, 2018 2
ފާރިސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
އަދީބަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ނުދޭތީ އެޗުއާރުސީއެމަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ނުދޭތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ، އެ މައްސަލަ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެޗްއާރުސީއެމަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 4
ޖަލަށް ފޯނު ވައްދަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފިރިމީހާއާ ބައްދަލުކުރަން ދިޔަ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން މަނާ އެއްޗެހިތަކެއް ޖަލަށް ވައްދަން އުޅެނިކޮށް ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 19
އަބްދުﷲ ބެލި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 21
އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ނުދޭތީ އަނބިން ކަރެކްޝަންސަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގައި މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 15
ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު އާސިފް ވަޒީފާ އިން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 8
އަދީބުގެ އޮޕަރޭޝަން ލަސްކުރާތީ އާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަނުޖައްސައި ލަސް ކުރަމުންދާތީވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
އިމްރާންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން: އަދާލަތު

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
ގައިދީން ސްޓެލްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަނީ

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި، ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ސްޓެލްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެމީހުން މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 18
އަދީބުގެ ހާލު މިހާރު އިތުރަށް ގޯސް: ވަކީލު

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު ކުރިއަށް ވުރެ ގޯސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު...

February 18, 2018 8
އަބްދުﷲ މަރަށް ހަތަރު މަސް، ޖަވާބެއް ނުލިބޭ!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރަށް އިންސާފް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 66
މައުމޫން ދޫކޮށްލަން ދުންޔާ ގޮވާލުމުން ޝައިނީ ރަތަށް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދޫކޮށްލުމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ގޮވައިލެއްވުމުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ދުންޔާ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 9
މައުމޫނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވޭނެ ގޮތް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަލުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 3
ނާޒިމް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ދިރިއުޅުއްވާ ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި 11 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ގޭ ބަންދުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުން އައިސް އޭނާ މިއަދު ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
މާފުށީ ޖަލު ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ނުވަ ބޭފުޅަކު މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކ. މާފުށީ ޖަލު ކުރިމަތީ މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 10
އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކުރުމާއެކު، އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކުއްލި ގޮތަކަށް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 9
ގައިދީންގެ ބަޔާން ޝާއިއުކުރީމާ އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނުބުނި

ގައިދީންގެ ފަރާތުން ނެރޭ ބަޔާންތައް ޝާއިއުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ނަމަވެސް، އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ހާމަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.