13 މެއި

May 13, 2019 21
ކޮމީޑިއަން ޖޮނީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމުތަކުގައި ހެއްވާ، މަޖާ ބައިތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މއ. ސީރިޔަޒުގޭ ހާރޫން އަހުމަދު (ޖޮނީ) މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 26
ކުރީގެ އެކްޓަރު އަފްރާހް މަރުވެއްޖެ

އެކްޓަރު މުހައްމަދު އަފްރާހް ހަސަން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 17
ފިލްމީ ތަރި މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ އޯވަޑޯޒްވެގެން

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ރޭ މަރުވެފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި އޯވަޑޯޒް ވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ މަރުފޯމްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 38
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އައްޔަ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެެނިއްޖެ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.