09 ޖޫން

June 09, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވަން އުޅުނު 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 5
ފިލްމީ ދާއިރާގެ ދަތިތައް މިނިސްޓަރަށް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ފިލްމީ ފަންނާނުން އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާ މިރޭ ހިއްސާކޮށް، ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިރޭ ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފޯރަމް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ

ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފޯރަމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 6
މިއަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ހަފުލާ ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމި 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރިކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރިކުރަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 3
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދަތުރު"

އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކަށް ވެސް ހުޅުވައިލާނެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
މި އަހަރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހެއް

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ އޮފީހަކުން ކަމަށް، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 13
ކާމިޔާބު ނޫން ދިވެހި ފިލްމެއް ނެތް؟

މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ފިލްމެކެވެ. މި އަހަރު ނުކުންނާނެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމެވެ. މިއީ މާސްޓަޕީސްއެކެވެ. ބެންޗްމާކް ގާއިމުކުރާނެ ފިލްމެކެވެ. މި ވަރުގެ ފިލްމެއް ދެން އެހެން ބަޔަކަށް ނެހެދޭނެ އެވެ. މިއީ ފިސާރި ފިލްމެކެވެ؛ މި ހުރީ މުޅިން ވެސް ދިވެހި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ އެންމެ އާންމު އަތްމަތީ ބަސްތަކެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މުބާރާތް ބާއްވާނީ މަދުވެގެން ފަސް އޮފީހަކުން ވާދަ ކުރާ ނަމަ ކަމަށް އެންސީއޭ އިން ބުނޭ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތް ހިލޭ އިޝްތިހާރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 3
މި އަހަރުގެ ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވަރަށް މުހިއްމު

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިއަހަރު ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ތަފާތުކަމެއް ފެންނާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއާ އެކު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މި އަހަރު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ވަނަ ދިިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އަަހަރެއްގެ ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށެވެ. އެހެން...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 16
އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ވާށޭ މަށާއެކީ"

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި 21 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވެ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންޓްމެންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޖުމްލަ ނުވަ އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު ފިލްމްގެ އެވޯޑް ރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 8
ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ދައުވަތު ބައެއް މީހުންނަށް ނުލިބޭ!

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ ބާއްވަން ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ބައެއް ފަންނާނުންނާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ވެސް ދައުވަތު ނުލިބި އޮތްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އެކަން، މި އެވޯޑް އިންތިޒާމު ކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ވެސް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 4
އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 7
މުހިއްމު، ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތަކަށް

އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ނޮމިނޭޝަންތަކުގައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމުތަކެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސްއަށް 17 ފީޗާ ފިލްމާއި 7 ކުރު ފިލްމު

އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
8 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި

އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމްތައް ހުށަހަޅަން ދިން ސުންގަނޑި ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 15 ގައި.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 3
އަށް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި

މި ފަހަރު އެވޯޑް ބާއްވަނީ 2014-2016 އަށް ރިލީޒްވި ފިލްމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު"

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފެށި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު" ހޮވިއްޖެ އެވެ.