26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތް ހިލޭ އިޝްތިހާރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 3
މި އަހަރުގެ ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވަރަށް މުހިއްމު

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިއަހަރު ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ތަފާތުކަމެއް ފެންނާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއާ އެކު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މި އަހަރު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ވަނަ ދިިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އަަހަރެއްގެ ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށެވެ. އެހެން...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 16
އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ވާށޭ މަށާއެކީ"

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި 21 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވެ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންޓްމެންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޖުމްލަ ނުވަ އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު ފިލްމްގެ އެވޯޑް ރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 8
ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ދައުވަތު ބައެއް މީހުންނަށް ނުލިބޭ!

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ ބާއްވަން ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ބައެއް ފަންނާނުންނާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ވެސް ދައުވަތު ނުލިބި އޮތްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އެކަން، މި އެވޯޑް އިންތިޒާމު ކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ވެސް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 4
އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 7
މުހިއްމު، ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތަކަށް

އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ނޮމިނޭޝަންތަކުގައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމުތަކެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސްއަށް 17 ފީޗާ ފިލްމާއި 7 ކުރު ފިލްމު

އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
8 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި

އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމްތައް ހުށަހަޅަން ދިން ސުންގަނޑި ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 15 ގައި.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 3
އަށް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި

މި ފަހަރު އެވޯޑް ބާއްވަނީ 2014-2016 އަށް ރިލީޒްވި ފިލްމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު"

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފެށި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 7
ބަނދަރު: ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން

ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން، އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން މިފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 4
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް މި ފަހަރު 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 78
"ބީ" ގެ މައްސަލާގައި ނަހުލާ 100،000ރ. ދެނީ

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތުގެ ނަހުލާ "ބީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށް، ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު "ޖެއްސުމަށް" ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހާމަކޮށްދޭ މީހަކަށް 100،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އޭނާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ބާއްވަނީ

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަ ކުރަނީ 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގައުމީ އެވޯޑަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި 6 ކުރު ފިލްމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ހަ ކުރު ފިލްމު ވާދަކުރާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީީ

ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި މި ފަހަރު ބައިވެރި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2011-2013އާ ދެމެދު ނެރުނު ފީޗާ ފިލްމުތަކާއި ކުރު ފިލްމުތައް.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ ޑްރާމާ "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ އެވެ.