19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 5
"ނިވައިރޯޅި" ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަނީ

"ނިވައިރޯޅި" ގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ނިއުމާ ބުނޭ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 5
ނިވައިރޯޅީގައި ފެންނާނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް: ނިއުމާ

ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަން ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ނިއުމާގެ "އޮބަގެ މަތަކެން" ލަންކާގައި މަގުބޫލު

ލަންކާގެ ތިން ޗެނަލަކުން ލަވަ މިހާރު ދައްކާ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 6
ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނަ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 5
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" ޔޫޓިއުބަށް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ލަވަ ކަލެކްޝަން "ސެލެބްރޭޓިން 20" ޔޫޓިއުބަށް ލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 31
ނިއުމާގެ މަގާމު ފުރާނީ ކޮން ބަތަލާއެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވަރަށް ކުޅަދާނަ، އެހާމެ މަޝްހޫރު އަދި ހަމަ އެ ވަރަށް ވާދަވެރިކަން އޮތް ބަތަލާއިންތަކެއް މާޒީވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި ތަރިންނަކީ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި މަރިޔަމް ނިޝާ އާއި ޖަމްޝީދާ އަހުމަދާއި ނިއުމާ މުހައްމަދެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
"ނިވައިރޯޅި"އާ އެކު ނިއުމާގެ ރިޓަޔާމަންޓް އިއުލާންފި

އަންނަ އަހަރު "މައި ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި ނިއުމާގެ ބައޮގްރަފީ ވެސް ނެރޭނެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
އޮކްޓޯބަރު 20؛ ނިއުމާ ތިން ސަޕްރައިޒެއް ދޭނެ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސްވެގެން ދާނީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އަންނަނީ ފޭނުންނަށް ހަދިޔާއަކާ އެކު ސަޕްރައިޒްތަކެއް ވެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 11
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" މި މަހުގެ 20 ގައި

"ސެލެބްރޭޓިން 20" އަކީ ނިއުމާގެ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް 2014 ގައި ލޯންޗް ކުރި ވީސީޑީއެއް.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
"ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒްކޮށް، އޮލިމްޕަހުގައި 13 ޝޯ ދެއްކި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 25
40 އަހަރު ފުރޭތީ ނިއުމާގެ ސަޕްރައިޒްތަކެއް އެބަހުރި

އުމުރުން 40 އަހަރު ފުރޭތީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އަދި ސަޕްރައިޒްތަކެއް ފޭނުންނާ ހިއްސާކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 16
"ނޯޓީ 40" ގެ މި ޓްރެއިލާ ކިހިނެއް؟

"ނޯޓީ 40" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 7
"ނޯޓީ 40" ގެ އާ ޓީޒާ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ، އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 22
ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު އަދި ސީޒަން ޒުވާންވަނީ

ފިލްމަކަށް މި ފަހުން ދިވެހި އެކްޓަރުންތަކެއް މިހާ ވަރަށް ތައްޔާރުވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މި މީހުން ދަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

April 05, 2017 13
"ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ކްރޫ ކެލާގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަށް، ފިލްމުގެ ކްރޫ، ހއ. ކެލައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.