21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
"ނިވައިރޯޅި"އާ އެކު ނިއުމާގެ ރިޓަޔާމަންޓް އިއުލާންފި

އަންނަ އަހަރު "މައި ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި ނިއުމާގެ ބައޮގްރަފީ ވެސް ނެރޭނެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
އޮކްޓޯބަރު 20؛ ނިއުމާ ތިން ސަޕްރައިޒެއް ދޭނެ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސްވެގެން ދާނީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އަންނަނީ ފޭނުންނަށް ހަދިޔާއަކާ އެކު ސަޕްރައިޒްތަކެއް ވެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 11
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" މި މަހުގެ 20 ގައި

"ސެލެބްރޭޓިން 20" އަކީ ނިއުމާގެ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް 2014 ގައި ލޯންޗް ކުރި ވީސީޑީއެއް.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
"ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒްކޮށް، އޮލިމްޕަހުގައި 13 ޝޯ ދެއްކި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 25
40 އަހަރު ފުރޭތީ ނިއުމާގެ ސަޕްރައިޒްތަކެއް އެބަހުރި

އުމުރުން 40 އަހަރު ފުރޭތީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އަދި ސަޕްރައިޒްތަކެއް ފޭނުންނާ ހިއްސާކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 16
"ނޯޓީ 40" ގެ މި ޓްރެއިލާ ކިހިނެއް؟

"ނޯޓީ 40" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 7
"ނޯޓީ 40" ގެ އާ ޓީޒާ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ، އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 22
ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު އަދި ސީޒަން ޒުވާންވަނީ

ފިލްމަކަށް މި ފަހުން ދިވެހި އެކްޓަރުންތަކެއް މިހާ ވަރަށް ތައްޔާރުވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މި މީހުން ދަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

April 05, 2017 13
"ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ކްރޫ ކެލާގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަށް، ފިލްމުގެ ކްރޫ، ހއ. ކެލައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

07 މާޗް

March 07, 2017 9
ނިއުމާއަށް ޕްރޮޑިއުސަރުގެ ތޮފި ހެޔޮވަރު

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ސްކްރީނުން ފެނުން ކުރިއަށްވުރެ މަދެވެ. އެކަމަކު އޭނާ މިހާރު ހުރީ ކުރިން ކުޅުނު ގޮތަށް ފިލްމް ކުޅޭ ހިޔާލެއްގައެއް ނޫނެވެ. ނިއުމާ ބުނަނީ ސްކްރީނުން ނުފެނުނަސް ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ނުގެއްލޭނެ ކަމެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
"މާޔޫސް" އެންމެ ފަހު އެޑިޓިން އަށް

ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ މަހުދީގެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
"ބައިވެރިޔާ" ގެ އިތުރު ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެޅުވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" ގެ 17 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ފިލްމުގެ ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި މި ހަފުތާގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 14
އަފީ އަށް އެވޯޑް ލިބުނީމާ ވަރަށް އުފާވި: ނިއުމާ

ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް "ލޫދިފާ" އިން މަރިޔަމް އަފީފާ (އަފީ) އަށް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށާއި އެއި ހަމަ ހައްގު އެވޯޑެއް ކަމަށް، ދެ ފިލްމަކުން އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރި ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.