30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވީ ބޭވަފާ" މާލެއާ އެކު 13 ރަށެއްގައި މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
"ވީ ބޭވަފާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ފިލްމަކީ "ވީ ބޭވަފާ" އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 1
ނިއުމާ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ދިފާއުކުރުން ގާތް

ނިއުމާ ބުނީ އޭނާގެ ހަތަރު ފީޗާ ފިލްމް އޮތަސް އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް މި ފަހަރު އުންމީދު ކުރަނީ ކުރު ފިލްމް "13 އަށް ވިސްނާ 2000" އިން ކަމަށް.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 5
"ވީ ބޭވަފާ" ގައި ހުރިހާ ރަހައެއް ހިމެނޭ: ނިއުމާ

ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "ވީ ބޭވަފާއަކީ" ކަމުދާނެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިން އެދޭ ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ވެސް އެ ފިލްމުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ވީ ބޭފަވާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމުގެ 10 ޝޯ ދައްކަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
ފަސް އަހަރު ފަހުން "ވީ ބޭވަފާ" ސިނަމާ އަށް

"ވީ ބޭވަފާ" އަކީ މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ. މިއީ 2011 ގައި މަސައްކަތް ފެށި ފިލްމެކެވެ. އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި ވަނީ ޝޫޓްކޮށް ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 32
މި ބަތަލާއިންގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފޮހެވޭނެ

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އާ މީހުން ނުފެންނަ ވާހަކަ އާއި އަބަދު އެއް ބަޔަކު ފެންނަ ވާހަކައަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް އިވޭ އަޑެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މަންޒަރު އެބަ ބަދަލުވެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ނިއުމާ ދެ ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު

ދިވެހި ފިލްމް "ނިއުމާ" ބެލި މީހުންނަށް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

August 17, 2016 2
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އޮކްޓޯބަރުގައި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ވީސީޑީ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
މަޖާ "ބައިވެރިޔާ"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ މިއީ ގައިމު ވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ އެވެ.