10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 11
އާ އެކްޓަރަކާ އެކު "ބޮސް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް" އާ އެކްޓަރަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
"މަލިކާ"ގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ތަފާތެއް ފެންނާނެ

އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ފިލްމް "މަލިކާ" ޕްރިމިއާ ނައިޓް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ ކަމަށާއި އާންމުކޮށް ދިވެހި ފިލްމްތަކުގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ނުފެންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ މާކެޓިން ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 9
ރަށްރަށުގައި ފިލްމު ދެއްކުން، އުނދަގޫ، ބުރަ ކަމެއް

ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އެޅުވުމަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ފިލްމު ދައްކަން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް ފިލްމު އަޅުވާނެ ތަނެއް ހޯދުން އެހާ އުނދަގުލެވެ.