04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
"ހައްދު" ގެ ހުރިހާ ޕްރިމިއާތަކެއް ފުލްވެއްޖެ

އޮލިމްޕަސް، މާލެ/ހުޅުމާލެ ސްވެކް އަދި އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރިމިއާ ޝޯތައް ވަނީ ފުލްވެފައި.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 6
"ހައްދު"ގެ މި ލަވައާ އެކު "އުދުހިލަމާ"

"ހައްދު" އަޅުވަން ދެން އޮތީ ހަތަރު ދުވަހެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ރިކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މި ފިލްމުގައި ހުރި ވަރެއް ކޮންމެހެން ވެސް މި ފަހަރު ބަލާލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 8
"ހައްދު" އަކީ އާ ބެންޗްމާކަކަށް ވާނެ: ފައްތާހް

އަންމަ މަހު ހައެއްގައި އަޅުވާ، ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ 12 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ހައްދު" ހަމައެކަނި ރެކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައި ނިންމައިލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ފައްތާހް ހައްތަހާ ވެސް ދައްކަން ހުރީ "ސަޅި" ވާހަކަ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
"ހައްދު" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ދައްކާނެ

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް "ހައްދު" އަޅުވާނެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 3
އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ކާސްޓުންނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ޕްރިމިއާކުރަން ބޭރުގެ ފަންނާނުން

ފިލްމްގެ ޓިކެޓް ވެސް ބުކްކޮށް ދެމުން އަންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފައި.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ހައްދު" ގެ ފުރަތަމަ 10 ޝޯ އަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު، ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 100ރ. އަށް.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު"

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އަލުން ފެށި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް ސްޓެލްކޯގެ "ކަޅާއި ހުދު" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 11
އާ އެކްޓަރަކާ އެކު "ބޮސް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް" އާ އެކްޓަރަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
"މަލިކާ"ގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ތަފާތެއް ފެންނާނެ

އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ފިލްމް "މަލިކާ" ޕްރިމިއާ ނައިޓް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ ކަމަށާއި އާންމުކޮށް ދިވެހި ފިލްމްތަކުގެ ޕްރިމިއާ ނައިޓުން ނުފެންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ މާކެޓިން ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 9
ރަށްރަށުގައި ފިލްމު ދެއްކުން، އުނދަގޫ، ބުރަ ކަމެއް

ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އެޅުވުމަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ފިލްމު ދައްކަން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް ފިލްމު އަޅުވާނެ ތަނެއް ހޯދުން އެހާ އުނދަގުލެވެ.