28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޝޯއެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހު ހައެއްގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޝޯއެއް ހުކުރު ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
"40 ޕްލަސް" އޮގަސްޓް 1 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ސިނަމާއަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ވެސް ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިހާރު ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 1
"40 ޕްލަސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް އާދަޔާހިލާފު ވާނެ: ޔޫއްޕެ

ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ހިމަނައިގެން ބެލުންތެރިންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" ގެ ކޮންސެޕްޓްގައި އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ފިލްމް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
"ދެވަންސޫރަ"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ"ގެ ޓްރެއިލާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 7
މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކަކީ ކޮބާ؟

މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބައެއް ފިލްމުތައް މި އަހަރު ގެނެސް ދޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ އިރު، ވަރަށް އުންމީދީ އަދި އެހާމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 9
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 7
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ފެންނާނެ

ޔޫސޫފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "+40" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މުޅިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 6
އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

2018 އަށް ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު، މި އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ދެ ގުނަ އަށް ފިލްމްތައް އެބަހުރި.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "+40" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަން ނިންމައި، ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
"ދެވަންސޫރަ" ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަށް ފަހު، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 6 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
"ނަފްސު"ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

"ނަފްސު" ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދައިގެ ފަހުން.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
"ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
ފައިސަލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ވާނީ "ހައްޔަރު"

"ހައްޔަރު" ގެ ޝޫޓިން އަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ތ. އަތޮޅަށް ފުރާނެ.

November 07, 2017 3
"އިންތިހާ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވަރަށް އުންމީދީ އެއް ފިލްމެއް އަދި ރިލީޒް ނުވެ އެބަ އޮތެވެ. އެއީ 2011 ގައި ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓް ކުރި "އިންތިހާ"...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 5
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

October 31, 2017 4
"ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "40+" އަންނަ އަހަރު

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައެއް "40+" ގެ ނަމުގައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން ނިންމައި ފިލްމް ރަސްމީކޮށް ރޭ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 17
"ދެވަންސޫރަ" އިން މުޅިން އާ ބަތަލާއެއް

ޔޫއްޕެ ބުނަނީ ޝިފާއަކީ ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާ ކަހަލަ ތަރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
ދެވަންސޫރަ: ޔޫއްޕެގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާއެއް

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ނޯޓީ 40 (2017) އާއި ބައިވެރިޔާ (2015) އަކީ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ދެ ކޮމެޑީ އެވެ.