06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 7
މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކަކީ ކޮބާ؟

މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބައެއް ފިލްމުތައް މި އަހަރު ގެނެސް ދޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ އިރު، ވަރަށް އުންމީދީ އަދި އެހާމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 9
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 7
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ފެންނާނެ

ޔޫސޫފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "+40" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މުޅިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 6
އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

2018 އަށް ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު، މި އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ދެ ގުނަ އަށް ފިލްމްތައް އެބަހުރި.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "+40" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަން ނިންމައި، ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
"ދެވަންސޫރަ" ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަށް ފަހު، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 6 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
"ނަފްސު"ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

"ނަފްސު" ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދައިގެ ފަހުން.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
"ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
ފައިސަލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ވާނީ "ހައްޔަރު"

"ހައްޔަރު" ގެ ޝޫޓިން އަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ތ. އަތޮޅަށް ފުރާނެ.

November 07, 2017 3
"އިންތިހާ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވަރަށް އުންމީދީ އެއް ފިލްމެއް އަދި ރިލީޒް ނުވެ އެބަ އޮތެވެ. އެއީ 2011 ގައި ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓް ކުރި "އިންތިހާ"...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 5
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

October 31, 2017 4
"ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "40+" އަންނަ އަހަރު

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައެއް "40+" ގެ ނަމުގައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން ނިންމައި ފިލްމް ރަސްމީކޮށް ރޭ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 17
"ދެވަންސޫރަ" އިން މުޅިން އާ ބަތަލާއެއް

ޔޫއްޕެ ބުނަނީ ޝިފާއަކީ ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާ ކަހަލަ ތަރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
ދެވަންސޫރަ: ޔޫއްޕެގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާއެއް

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ނޯޓީ 40 (2017) އާއި ބައިވެރިޔާ (2015) އަކީ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ދެ ކޮމެޑީ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
"ނޯޓީ 40" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދެނީ

މި ފިލްމް ރާއްޖެ ޕްލަސް އިން ދައްކާނީ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް 15 ގައި ވިއްކަން ފަށަނީ

މި މަހުގެ 27 ގައި ކުރާ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ވިއްކާ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
"ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒްކޮށް، އޮލިމްޕަހުގައި 13 ޝޯ ދެއްކި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 9
"ނޯޓީ 40" ރިވިއު: ޔޫއްޕެ އަށް ހަމަ ސާބަސް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު، ސީޒަން، އަޒޫ، އައްޒަ، ޖިމީ، ގުލީ، ނުޒޫ، ޝަރީފް، ދޮންއައްޔަ

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ޕްރިމިއާކުރަން ބޭރުގެ ފަންނާނުން

ފިލްމްގެ ޓިކެޓް ވެސް ބުކްކޮށް ދެމުން އަންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފައި.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 8
މިރޭ ނޯޓީ 40 އަޅުވާއިރު ޔޫއްޕެ ޔަގީންކަމުގައި

މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި "ނޯޓީ 40" ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، 15 ޝޯ ދައްކާނެ.