15 ޖުލައި

July 15, 2017 16
"ނޯޓީ 40" ގެ މި ޓްރެއިލާ ކިހިނެއް؟

"ނޯޓީ 40" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ނޯޓީ 40" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޓިކެޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެރޭ އޮލިމްޕަހުހައި ހިލޭ "ބައިވެރިޔާ" ބަލާލެވޭނެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 7
"ނޯޓީ 40" ގެ އާ ޓީޒާ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ވަރަށް ޖަޒުބާތީ، އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 6
ނަހުލާގެ "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް

އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުރޭ "4426" އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ އިރު، ކްރިސްޓަލް އިން އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ބޮސް" ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުން އޮންނާނެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 9
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި

މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް، މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 22
ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސައީދު އަދި ސީޒަން ޒުވާންވަނީ

ފިލްމަކަށް މި ފަހުން ދިވެހި އެކްޓަރުންތަކެއް މިހާ ވަރަށް ތައްޔާރުވި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މި މީހުން ދަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

April 05, 2017 13
"ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
ނޯޓީ 40: ޔޫއްޕެ އަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓާއި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ކްރޫ މިހާރު ތިބީ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށްޓަކައި، ށ. މިލަންދޫގަ އެވެ. ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ ފިލްމުގެ ގިނަ ތަރިން ވެސް ތިބީ މިހާރު އެ ރަށުގަ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 15 ގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މާއެނބޫ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
"ބައިވެރިޔާ" ގެ އިތުރު ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެޅުވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" ގެ 17 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ފިލްމުގެ ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި މި ހަފުތާގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
"ބައިވެެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 29 އާއި 30 ގައި

މި މަހުގެ 14 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ބައިވެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 29 އާއި 30 ގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވީ ބޭވަފާ" މާލެއާ އެކު 13 ރަށެއްގައި މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
"ވީ ބޭވަފާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ފިލްމަކީ "ވީ ބޭވަފާ" އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" އަށް އޮލިމްޕަސް ލިބިފައި ވަނީ 15 ޝޯ އަށް. އެކަމަކު ތަރުހީބަށް ބަލާފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރާނެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ވީ ބޭފަވާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމުގެ 10 ޝޯ ދައްކަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
"ނާމާން" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ފިލްމްގެ ބާކީ އޮތީ ހަމައެކަނި ޑަބިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މޫވީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނޭ.