15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
ނޯޓީ 40: ޔޫއްޕެ އަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓާއި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ކްރޫ މިހާރު ތިބީ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށްޓަކައި، ށ. މިލަންދޫގަ އެވެ. ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ ފިލްމުގެ ގިނަ ތަރިން ވެސް ތިބީ މިހާރު އެ ރަށުގަ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 15 ގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މާއެނބޫ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
"ބައިވެރިޔާ" ގެ އިތުރު ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެޅުވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" ގެ 17 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ފިލްމުގެ ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި މި ހަފުތާގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
"ބައިވެެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 29 އާއި 30 ގައި

މި މަހުގެ 14 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ބައިވެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 29 އާއި 30 ގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވީ ބޭވަފާ" މާލެއާ އެކު 13 ރަށެއްގައި މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
"ވީ ބޭވަފާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ފިލްމަކީ "ވީ ބޭވަފާ" އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" އަށް އޮލިމްޕަސް ލިބިފައި ވަނީ 15 ޝޯ އަށް. އެކަމަކު ތަރުހީބަށް ބަލާފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރާނެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ވީ ބޭފަވާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމުގެ 10 ޝޯ ދައްކަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
"ނާމާން" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ފިލްމްގެ ބާކީ އޮތީ ހަމައެކަނި ޑަބިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މޫވީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނޭ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
ފަސް އަހަރު ފަހުން "ވީ ބޭވަފާ" ސިނަމާ އަށް

"ވީ ބޭވަފާ" އަކީ މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ. މިއީ 2011 ގައި މަސައްކަތް ފެށި ފިލްމެކެވެ. އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި ވަނީ ޝޫޓްކޮށް ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
"4426"ގެ ސެޓަށް ވަދެލަމާ

އޮލިމްޕަހުގައި މި ފަހަރު 15 ޝޯ ދައްކާ އިރު، މިހާރު އަންނަނީ 11 އާއި 12 ވަނަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
"ބައިވެރިޔާ" ޑިސެމްބަރު 14 ގައި

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އާއި ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ބައިވެރިޔާ" އަންނާނީ އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2016 4
ޔޫއްޕެ އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެއްޖެ

ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޒީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާ ލައްވައި ފިލްމުތައް ކުޅުވުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 6
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އުފައްދަން މާއެނބޫ ތޮއްޑޫގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ރަންދަރި" ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
މަޖާ "ބައިވެރިޔާ"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ މިއީ ގައިމު ވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ އެވެ.