04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 6
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

April 04, 2017 1
"ހައްދު"ގެ އުތީމާއި ކެލާގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އުތީމުގައި ނަގަން ޖެހޭ މަންޒަރުތައް ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓް މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 21
ހަންނާނުގެ ސިންގަޅަ ލަވައެެއްގައި ސީޒަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމް މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުން ސިންގަޅަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ކައުޝީ" ގެ ނަމުގައި، ލަންކާގެ އެކްޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ.

April 03, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ މޭކިން ވަރަށް މަޖާ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ދެކެވެން ފެށީންސުރެ...

April 03, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޝޯ މާދަމާރޭ

މިދިޔަ މަހު 8 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަނީ ފިލްމުގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" މި މަހުގެ 27 ގައި

"އިލް ނޮއިސް" ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާ އިން މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ކްރޫ ކެލާގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަށް، ފިލްމުގެ ކްރޫ، ހއ. ކެލައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އޯކޭޒް އިންކް: ފޮރުވިފައި ތިބި ހުނަރުވެރި ޓީމެއް

"އޯކޭޒް އިންކް" އަކީ އެހާ ފަރިތަ ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. އާޓްގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އޯކޭޒުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 3
ވިޝްކާއާ މެދު ހާސްކަމެއް ނެތް: ރިޝްމީ

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓްގައި އަލުން ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
"ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަންޒަރުތައް ނެގި އަހުމަދު ނިމާލްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލޯބީގެ ހިޔަނި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

March 24, 2017 8
ޗަންނަ: ދިވެހި ފިލްމުތަކުގެ ނުރައްކާ މޫނެއް

ފިލްމުތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލް ނުވަތަ ނުބައިބައި ކުޅޭ މީހުންނަކީ އަބަދު ވެސް، ހީރޯއިންނަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ބައެކެވެ. ބޮލީވުޑަށް ބަލައިފި ނަމަ މިއީ ވަރަށް މަޝްހޫރު އެންޓި...

23 މާޗް

March 23, 2017
ވިޝްކާގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު، އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް އަލުން ހުށަހަޅަން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވަކީލުންތަކެއް ނިންމަވައިފި އެވެ.

March 23, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް ރަނގަޅަށް ވިކޭ: މޮގާ

އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުން އަންނަ އިރު، ޓިކެޓަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން...

21 މާޗް

March 21, 2017 3
ޕެތޮލޮޖިސްޓް އެޑްވަޑް ބެނެވިކް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑްވާންސްޑް ސައިންސް އެންޑް ޕެތޮލޮޖީގެ މަޝްހޫރު ޕެތޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އެޑްވަޑް ބެނެވިކް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ހުއްދަ ނެތި އެތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ދިރާސާތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" އެޅުވުން ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްރިމިއާ ކުރާ ތިއޭޓަ މިރާޖާއި އޯކޭޒް އިންކްގެ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" އެޅުވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 8
ވިޝްކާ އަކީ ޒަރީރަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި މަދު ސްކްރީން ރައިޓަރުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ޒަރީރަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ނަމެވެ. މަޝްހޫރު ސްކްރީން ރައިޓަރު މަހުދީއާ އެކު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ ޒަރީރަކީ، މި ދާއިރާގައި މިހާރު އެންމެ ބުރަކޮށް އުޅޭ ސްކްރީން ރައިޓަރު ވެސް މެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 19
ހުއްދަ ނެތި ފީއަލީގައި ފިލްމު ނެގުން މަނާކޮށްފި

ފ. ފީއައްޔާއި އެ ރަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ފިލްމް ނެގުން މަނާކުރާ ގަވައިދެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 16, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ" ވަރަށް ރީތި ވާނެ: ޗިއްޕެ

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލިޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވާށޭ...

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

14 މާޗް

March 14, 2017 17
ފިލްމީ ތަރި މަރުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ އޯވަޑޯޒްވެގެން

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ރޭ މަރުވެފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި އޯވަޑޯޒް ވެގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ މަރުފޯމްގައި ބުނެފި އެވެ.

March 14, 2017 9
ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 38
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އައްޔަ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެެނިއްޖެ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

March 13, 2017 1
"ބަގަޅޭ" މި އަހަރު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މަދޮށިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަން ކަމަށާއި އަމާޒަކީ މި އަހަރު ފިލްމް ސްކްރީނަށް ގެނައުން ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2017 1
ގޮށްރާޅު: ޝިނާންގެ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަން

މިދިޔަ އަހަރު ފާތުމަތު ނަހުލާއާ ގުޅިގެން "4426" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝިނާން "ގޮށްރާޅު" ގެ ނަމުގައި ދެވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓްރެއިލާގައި މަޖަލާއި ހިތާމަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

March 12, 2017 8
"ނޯޓީ 40"ގެ ޝޫޓިންގައި ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. މިލަމްދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ މަންޒަރެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 8
"ވިޝްކާ"އިން ރިޝްމީއަށް ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެ

ފިލްމް މިހާރު އެ އޮތީ ޝްވެކް ސިނަމާގަ އެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު މިހާރު އަންނަނީ އޮހެމުންނެވެ.

March 10, 2017 1
"މަލިކާ" ދައްކަން ސްކޫލްތަކަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

އޮލިމްޕަހުގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އާއިލީ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް "މަލިކާ" މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި އަޅުވަން ޝައުގުވެރިވާ...