21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 1
"މަލިކާ" ގެ އެޑްވާންސް ބުކިންސް ހުޅުވާލައިފި

މާޗް ދޭއްގައި ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ ކުރިން މާޗް އެކެއްގައި މީޑިއާތަކަށް ސްޕެޝަލް ސްކްރީނިންއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް "މަލިކާ" ގެ ޓީމުން ބުނޭ.

January 21, 2017 2
"އަމާނާތް" އަންނަ މަހު އޮލިމްޕަހަށް

"އަމާނާތް" އަކީ އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމެއް. އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ މި ފިލްމަށް ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި 12 އެވޯޑް ލިބުނު.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 7
އެންމެ ފިލްމެއް ކުޅުނީ ކޮން ބަތަލާއިންނެއް؟

ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ގެއްލޭ ބައެކެވެ. ބައެއް ތަރިން ދެތިން ފިލްމް ކުޅެފައި ގެއްލުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ކަމެކެވެ. އެހެން އެ ވަނީ ފަހަރުގައި މި ދާއިރާ އަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަމާއި ލޯބި ކުޑަވުމުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 21
"ހައްދު": ފައްތާހުގެ ވަރަށް ސަޅި ފިލްމަކަށް ވާނެ

"ހައްދު" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމްގެ އެޑިޓިން ވެސް ނިންމާލައިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 1
މި ޑައިރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު މަދީ ކީއްވެ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މާ ދިގު ތާރީހެއް ނެތް ނަމަވެސް، މި ދާއިރާގައި ވެސް ވަރަށް ފަންނުވެރި އަދި އެހާމެ ކުޅަދާން ފަންނާނުން އެބަ ތިއްބެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ނަގާ މީހަކީ ޑައިރެކްޓަރު ކަމަށްވާ އިރު، ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ފަންނުގައި ހަމަ ވަރަށް ކުޅަދާނެ މީހުން...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 3
"4426" ގެ އިތުރު ޝޯއެއް އޮލިމްޕަހަށް

ފިލްމް އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 6
"މަލިކާ" މާޗް 2 ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް "މަލިކާ" ގެ ޓީމުން ބުނޭ.

January 13, 2017 24
ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

"މަށަށް ހެޔޮ ފާޑު ކިޔަސް. އެކަމަކު އެ ކިޔާ ފާޑުކިޔުމަކީ ބިނާކުރުވަނަވި ފާޑު ކިއުމަކަށް ވާން ޖެހޭނެ. އަސްލު މިތާނގައިވާ ގޮތަކީ ޒާތީ މައްސަލަތައް ބޮޑީ،" ފިލްމްތަކަށް ފާޑު ކިޔުމާ ބެހޭ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 2
ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ގެ ޓީޒާ

ފުވައްމުލަކުގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 15 ގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށާއި...

January 09, 2017 1
"މާޔޫސް" އެންމެ ފަހު އެޑިޓިން އަށް

ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ މަހުދީގެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 13
އަލީ ޝިޔާމް އެނބުރި އަންނާނީ ވީސީޑީއަކުން

އަލީ ޝިޔާމް ހަދާ ވީސީޑީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ރިލީް ކުރާނެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
މީ ލޯތްބަކީ: ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށް ޑާކް ރެއިނުން ބުނޭ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 10
މާ އަވަހަށް ގެއްލުނީ ކޮން ތަރިންނެއް؟

މިހާރު ގެއްލިފައި ތިބި ނަމަވެސް ބެލުންތެރިން އަދިވެސް ސްކްރީނުން ބަލާލަން ބޭނުންވާ ތަރިން އެބަތިބި.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
ދެން އަންނަ "އުދަބާނި" މާ ވަރުގަދަވާނެ: އަމްޖޭ

"އުދަބާނި" އަކީ މިހާތަނަށް އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމް.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
"ބައިވެރިޔާ" ގެ އިތުރު ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެޅުވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" ގެ 17 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ފިލްމުގެ ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި މި ހަފުތާގައި ދައްކާ ގޮތަށް...

January 03, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ނަހުލާ ބުނީ އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުން އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް އިންބޮކްސް ކުރުމުން ގުޅާނެ ކަމަށް.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 5
މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކަމުދިޔަ ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

ދެހާސް ސޯޅަ ނިމިގެން ދިޔަ އިރު، ފިލްމީ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ 2014 އާއި 2015 ގައި ރިލީޒްވި ފިލްމުތަކާ އެއްވަރަށް ފިލްމްތައް ސިނަމާ އައުމެވެ. އެ ދެ އަހަރު...

January 02, 2017 1
މިއަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ފެންނާނެ

މި އަހަރު ރިލީޒްވި ފިލްމްތަކަށް ވުރެ، މި އަހަރު ރިލީޒް ވާ ފިލްމްތައް އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 2
"ތިނަދޫ އާބާދީ 50" އަށް 10 މިނިޓްގެ ފިލްމެއް

ގދ. ތިނަދޫ އަލުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރު ފުރުނީ 2016 ގަ އެވެ. ތިނަދޫ ފަޅުކޮށްލުމާއި އަލުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ވަރަށް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ހަދަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 32
އިސްމާއީލް ވަޖީހު ރާއްޖެ އައުމުން އެތައް ބަޔަކަށް އުފާ

އާއިލާއާ އެކު ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިސްމާއިލް ވަޖީހު ޗުއްޓީގައި ރާއްޖެ އައުމުން، ދިވެހި އެތައް ފަންނާނުންނަކާއި އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 25
އެވޯޑް މައްސަލާގައި ނަހުލާ ދެކެ ސީޒަން ފޫހިވެއްޖެ

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް އެވޯޑް އިންސާފުވެރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް، އަނެއް ބަޔަކު އެކަން ގަބޫލެއްނުކުރެ އެވެ.

December 28, 2016
"ބައިވެެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 29 އާއި 30 ގައި

މި މަހުގެ 14 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ބައިވެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 29 އާއި 30 ގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

December 28, 2016 3
ދެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް: ސީޒަން

ކުޅޭނެ ދެ ފިލްމަކާ މެދު މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލު އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 28
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފުރުން މަނާ

ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއަަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރީގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

December 26, 2016 6
ސީޒަން ލަންކާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި "ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލިޑް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މި ދޭތެރެއަކުން ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އުޅުނެވެ. ހަބަރު ބަލާލި އިރު...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މީ ލޯތްބަކީ" އާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ މަސައްކަތް ވަަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ އިރު،...

December 24, 2016 10
އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް "ބީ" ލިބިއްޖެ

"ބީ" ގެ ނަމުގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހާ އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް އެ ނަން ދީފި އެވެ.