02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ވީ ބޭފަވާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމުގެ 10 ޝޯ ދައްކަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
"ނާމާން" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ފިލްމްގެ ބާކީ އޮތީ ހަމައެކަނި ޑަބިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މޫވީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނޭ.

October 28, 2016
"4426" އަންނަ މަހު ލަންކާ އަށް

އަންނަ މަހުގެ 3 އާއި 4 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމް އަޅުވާނެ. އެ ދެ ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

October 28, 2016 11
އައްޒަގެ ޑިމާންޑް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ ބިޒީވެއްޖެ

އައްޒަގެ އަތުގައި ތިން ފިލްމަކާއި ޑްރާމާއެއް އެބަ އޮތް. ހޯސްޓް ކުރާ ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯއެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތް. އޭނައަކީ ޕިރަމިޑްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު ވެސް މެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 3
"ލީނާ" ފެންނާނީ އަންނަ އަހަރު

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލީނާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ވެސް މިހާރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މުއާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 6
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ނުހިނގާތީ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ނުހިނގާތީ އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާގެ 23...

October 25, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" އާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: މުއާ

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ހާއްސަ އެވެ. ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އޭނާގެ ފިލްމެއް ސްކްރީނަށް އަންނަނީ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
ފަސް އަހަރު ފަހުން "ވީ ބޭވަފާ" ސިނަމާ އަށް

"ވީ ބޭވަފާ" އަކީ މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ. މިއީ 2011 ގައި މަސައްކަތް ފެށި ފިލްމެކެވެ. އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި ވަނީ...

October 24, 2016 1
ހީވޭ އަންނަނީހެން: ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ބިރުވެރިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޖައްސައިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް ޝޯތަކެއް އޮތީ ކުރިއަށެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ފަހު ނަހުލާ އާ މަސައްކަތަކަށް

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަޓުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާނީ "ބީ" ކިޔާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 18
4426 ވަރު ފިލްމެއް އެހެންބަޔަކަށް ނުހެދޭނެ: ނަހުލާ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ކުރިން މަޝްހޫރީ ބެލުންތެރިން ހިތްދަތި ކުރުވައި، ރޮއްވާލަން ކުޅަދާނެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ގެނެސްދިން މެލޮޑްރާމާތަކާ އެކު އެކަން އޮތީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީީ

ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި މި ފަހަރު ބައިވެރި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2011-2013އާ ދެމެދު ނެރުނު ފީޗާ ފިލްމުތަކާއި ކުރު ފިލްމުތައް.

October 20, 2016 1
"4426" ގެ އިތުރު 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

ކުރިން އޮލިމްޕަސް ލިބުނީ 14 ޝޯ ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މަދުވެގެން އިތުރު 15 ޝޯ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބިފައި. ޝޯތައް އަދިވެސް އިތުރު ވެދާނެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 5
މުންކޮ ބުނަނީ "ގެއްލުނީމާ" ނުގެއްލޭ ކަމަށް

ކާމިޔާބު ތިއޭޓަ ޕްލޭތަކެއް މީގެ ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓު ކުރަން ފެށިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން...

October 18, 2016 2
"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭޕްރީލް 5 ގައި

ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒް ކުރާ ރަސްމީ ތާރީހަކީ މިހާރު އެޕްރީލް ފަހެއް.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
"4426"ގެ ސެޓަށް ވަދެލަމާ

އޮލިމްޕަހުގައި މި ފަހަރު 15 ޝޯ ދައްކާ އިރު، މިހާރު އަންނަނީ 11 އާއި 12 ވަނަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 3
"މިއީ ލޯތްބަކީ"ގެ އާ މޫނުތަކާއި ތަރިން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިހާރު އަންނަނީ "މިއީ ލޯތްބަކީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
"ބައިވެރިޔާ" ޑިސެމްބަރު 14 ގައި

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އާއި ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 2
"ޑޭޒީމާ" ގެ ޅެންތަކާ އެކު ހިލްމީގެ މަސައްކަތެއް

"ޑޭޒީމާ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އައިމިނަތު ފާއިޒާއަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝާއިރެވެ. ޅެން ހެދުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ހުނަރާ އެކު ފާއިޒާ ވަނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ވަރަށް ޝަރަފުވެރި ޖާގައެއް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 32
މި ބަތަލާއިންގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފޮހެވޭނެ

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އާ މީހުން ނުފެންނަ ވާހަކަ އާއި އަބަދު އެއް ބަޔަކު ފެންނަ ވާހަކައަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް އިވޭ އަޑެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މަންޒަރު އެބަ ބަދަލުވެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ޝަމްރާހްގެ "ހީވޭ އަންނަނީހެން" ވެސް ހަމަ އެހާ ތަފާތު

އަހުމަދު ޝަމްރާހް "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގައި ކިޔައި ދިން "މޫނު ބުރުގާ" ލަވައިން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 7
"ހަތަރު އުދަރެސް" އައްޔަ ކޮން ވަޑާމެއްގައި؟

އައްޔަ ބުނަނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އޭނާ އެއްކޮށް ނުގެއްލޭ ކަމަށް. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނޭ. އެކަމަކު ކުރިން ކުޅުނު އަގަކަށް ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
އެކްޓުކުރަން ނައްބަތު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

ނައްބަތު ބުނީ ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ ސައިކޮލޮޖީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމަކުން

"މީ ލޯތްބަކީ" އިން މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވެގެން ދާނެ.