24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މީ ލޯތްބަކީ" އާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ މަސައްކަތް ވަަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ އިރު،...

December 24, 2016 10
އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް "ބީ" ލިބިއްޖެ

"ބީ" ގެ ނަމުގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހާ އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް އެ ނަން ދީފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
އަމްޖޭ ހައިރާންވެއްޖެ، އެކަމަކު އޭނާ އަށް ހައްގު

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ އެވެ. ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އޭނާ އަށް މި ވަނީ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބިފަ އެވެ.

December 23, 2016 14
އަފީ އަށް އެވޯޑް ލިބުނީމާ ވަރަށް އުފާވި: ނިއުމާ

ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް "ލޫދިފާ" އިން މަރިޔަމް އަފީފާ (އަފީ) އަށް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށާއި އެއި ހަމަ ހައްގު އެވޯޑެއް ކަމަށް، ދެ ފިލްމަކުން އެންމެ...

December 23, 2016
އެވޯޑަށް ހުށަހެޅި ކުރު ފިލްމުތަކަށް ވީ ކިހިނެއް؟

ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ހަފުލާ އިއްޔެ ރޭ ނިންމައިލި އިރު، އެވޯޑަށް ހުށަހެޅި ކުރު ފިލްމުތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެކެވެ އެވެ. އެވޯޑަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމު ހުށަހެޅި...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 28
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް: އެންމެ ރީތީ ކޮން ހެދުމެއް؟

ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ހަތްވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓެވެ. ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މޮޅު އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރުން އާއި އެކްޓްރެސުން މި ހަފްލާގައި ފެނިގެންދިޔަ އެވެ. ހަފްލާގެ އުސްއަލިތަކުގެ ތެރޭގައި، ފިލްމް "ލޫދިފާ" އަށް 10 އެވޯޑް ލިބުމުގެ އިތުރުން އެވޯޑް ހަފްލާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން ފެނުނު ތަފާތު ހެދުންތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 7
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް: ތައްޔާރުތަ؟

މި ރެއަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މި އަހަރު އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ރެ އެވެ. އެންމެ ކުލަ ގަދަ އަދި އެންމެ އުފާވެރި ރެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 43
ފިލްމީ ތަރިއަކު ދެ ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ދިވެހި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއަކު އޭނާގެ ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 1
ހުސައިން މުނައްވަރު: މިއީ އާދައިގެ ފަންނާނެއް ނޫން

ގިނަ ބަޔަކަށް އޭނާ މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި "ވަސްވާސް" ސީރީޒްގައި ދައްކުވައި ދިން ކުޑަފޫޅު ކެރެކްޓާއިން، އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

December 19, 2016 4
އަނެއްކާވެސް މޫމިން ފުއާދުގެ ފަހަރެއްބާ؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ތިބި ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ބަލާ އިރު، މޫމިން ފުއާދަކީ ކޮމާޝަލީ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އާޓް ސިނަމާ އަށް އެވަރެއް...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 5
"އިލް ނޮއިސް" ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ސިނަމާ އަށް

މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ގެ ތިއޭޓާ މިރާޖުން 2012 ގައި ގެނެސް ދިން ތަމްސީލް "އިލް ނޮއިސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 4
ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް މި ފަހަރު 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

December 16, 2016 4
"ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފި

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 1
"ވީ ބޭވަފާ": ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް

* ތަރިން: ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ)، ނިއުމާ މުހައްމަދު، ފާތުމަތު ފަރީލާ (ފަރީ)، އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ)، ޒީނަތު އައްބާސް

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 9
ރަށްރަށުގައި ފިލްމު ދެއްކުން، އުނދަގޫ، ބުރަ ކަމެއް

ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އެޅުވުމަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ފިލްމު ދައްކަން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް ފިލްމު އަޅުވާނެ ތަނެއް ހޯދުން އެހާ އުނދަގުލެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 78
"ބީ" ގެ މައްސަލާގައި ނަހުލާ 100،000ރ. ދެނީ

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތުގެ ނަހުލާ "ބީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށް، ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު "ޖެއްސުމަށް" ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހާމަކޮށްދޭ މީހަކަށް 100،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އޭނާ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 6
ލެވިޓީ: އަސަރު ގަދަ، ދިވެހި ފިލްމެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އާއިލާގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ގެވެށި އަނިޔާ އެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހުމެވެ. އަނދިރި ހަޔާތަކަށް ދާން...

December 07, 2016 6
ނަހުލާ އާއި މުއާ، އެމްއެފްއޭގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ވައިސް ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިކް ކޯޑިނޭޓަރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވީ ބޭވަފާ" މާލެއާ އެކު 13 ރަށެއްގައި މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ބާއްވަނީ

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަ ކުރަނީ 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް.

November 29, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ 60 ޕަސަންޓް ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިންގެ 60 ޕަސަންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
އެވޯޑްގެ ކުރިން ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް މުހިއްމުތަ؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މިހާރު ބަލާ ނަމަ، އެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް މިހާރު ދެ އެވޯޑެއް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އެއީ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އާޓްސް (އެންސީއޭ) މެދުވެރިވެގެން ދެމުން އަންނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑާއި މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން ދޭ ފިލްމް އެވޯޑެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
މި ފިލްމްތައް ފެންނާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަހަރު ނިމެނީ އެވެ. މިހާތަނަށް ހަ ފިލްމެއް ސިނަމާ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިއަށް އަދި ދެ ފިލްމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ "ވީ ބޭވަފާ" އާއި "ބައިވެރިޔާ" އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 7
"4426" ލޭޓް ރިވިއު: ނަހުލާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، ޝީލާ، އައްޒަ، ޖިމީ، ޖުމަލް، ޖުމާ، ފައިސަލް، ފާރޫގް

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
"ވީ ބޭވަފާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ފިލްމަކީ "ވީ ބޭވަފާ" އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.