14 ޖުލައި

July 14, 2016
ވިޝްކާގައި ރިޝްމީގެ ކެރެކްޓާއަކީ "ދަ ގުޑް"

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހިންގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެވެ.

July 14, 2016 3
"4426"ގެ ޓްރެއިލާ ހަފުތާ ބަންދުގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) ގެ ޝޫޓިން ގާތްގަނޑަކަށް ނިމި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބެލުންތެރިންނަށް...

July 14, 2016 5
"ހާދަރު" އިން ފެންނާނީ ކޮން ބައެއް؟

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމް ހާއްސަވާ ދެ ތިން ސަބަބެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އަދި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ކާސްޓުންނަށް ވެސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
"ހާދަރު" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ މާ ވަރުގަދަ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ރިލީޒް ކުރަން ހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 17
"ހާދަރު"ގެ ޓިކެޓް 100ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
އައިޝަތު ފުއާދު: ފިލްމީ ދާއިރާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ

އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގޭ ބުނެފި ނަމަ، ގިނަ ބަޔަކަށް ފަހަރުގައި ނޭނގި ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ނަމާ އެކު އެ ނަން އަންނަ ނަމަ، އެއީ ކާކުކަން މިހާރު އެނގޭނެ އެވެ. އޭނާއަކީ އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 4
"ހާދަރު" ގެ ކްރޫ ލަންކާ އަށް

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ހާދަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން ފިލްމުގެ ކްރޫ ރޭ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 8
އަޒޭ އާއި މަލް އަބަދު އެކުގައި ފެންނަނީ ކީއްވެ؟

މި އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން ބަތަލާ މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އަކީ އުންމީދީ ބަތަލާއެއް ކަމަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ވިޝްކާގެ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ހިތްގައިމު ވާނެ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ އަށް ފަހު މިހާރު މިއޮތީ އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވައެެއްގެ ފަސްޓްލުކް އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
"ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް ޖުލައި އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާނެ

އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒް ކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 10
ޝީލާ އާއި ރިޝްމީ އެއް ސްޓައިލަކަށް

ރިޝްމީ ރަމީޒް "ވިޝްކާ" ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ކްރައިމް ޑްރާމާގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އާންމުކުރުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ ރިޝްމީ ފެންނަ ގޮތް ތަފާތުވުމެވެ. އޭނާ ފިލްމުން މި ފަހަރު ފެނިގެން ދާނީ، ކުރިން ފެނިގެން ނުދާ ފަދަ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ރިޝްމީގެ ހެއާ ސްޓައިލް މި ފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 34
އުމަރުގެ އާދަޔާޚިލާފު ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ފިލްމު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި އެ ހާދިސާ ގެނެސްދޭން އުޅުނީމާ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާލީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރަން އެބަ...

23 ޖޫން

June 23, 2016 21
"ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ" މިހާރު ކަމަކުނުދޭ!

މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު (ޔޫސޭ) ގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޑްރާމާ "ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ" މި އަހަރު ޗެނަލް 13 އިން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އިރުއިރުކޮޅާ ސްކްރީނަށް އަރަނީ "މި ޑްރާމާގެ...

June 23, 2016 10
"ހާދަރު" ޖުލައި 16 ގައި ސްކްރީނަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވިޔަސް އެ ފިލްމު ބަލައިލަން ލިބޭނެ އިރެއް އޮތީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 17
ރިޝްމީ އާއި ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓަރު އެއް ތައްގަނޑަކަށް

ބޮލީވުޑުން ހޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. ދިވެހިން ބޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. މިއީ ދިވެހިން އެންމެ ލޯބި ކުރާ ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ އެއް މައްސަލަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 14
"ވިޝްކާ" ގެ ގޮތުގައި ރިޝްމީ ރީތިތަ؟

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ މިހާރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. ފިލްމު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އަންހެން ކެރެކްޓާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 13
ރިޝްމީ އާއި ރަވީގެ ގުޅުމެއް ނެތް، އެކަމަކު އެކުގައި

ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒާއި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ވާހަކަ މި ދޭތެރެއަކުން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނެވެ. އެހެންވެ ފޭނުން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
މި އަހަރު ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ހަތަރު ފިލްމް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރަށް ބަލާ އިރު ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ނުވަ ފިލްމެވެ. އެއީ 2014 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފަސް ފިލްމަކާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ހަތަރު ފިލްމެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 6
އަންގާވެސް ނުލައި ޔާރާއިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް ކުރިން ނާންގައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން "ވިޝްކާ"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ނިންމައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
"ގެއްލުނީމާ" މި އަހަރު ފެނިދާނެ

މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ފެށި ހިސާބުން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ އެއަށް އިންތޮޒާރުކޮށްގެންނެވެ. ކާމިޔާބު އަދި މޮޅު ތިއޭޓަ ޕްލޭތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ މުންކޮ ފީޗާ ފިލްމަކާ އެކު ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ އިރު، އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމަކަށް ނުވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
މުންކޮ "1962 ތެނަދޫ"ގެ ކާސްޓުން ތަމްރީންކުރަނީ

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުމާއި އެ ރަށް އަލުން އާބާދުވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ހަދާ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ކާސްޓުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 3
ޝައްމޫން އެއް ފިލްމަށް ފަހު "ގެއްލިފައި"

އަސްލަމް ރަޝީދު ޑައިރެކްޓް ކުރި "ނަމޫނާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވި ޝައްމޫނަކީ ގެއްލިފައި ހުރި އެކްޓަރެކެވެ. ފުރުސަތެއް އަލުން ލިބިއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ހުރީ ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ނިންމައިގެންނެވެ. އެކްޓް ކުރުމަކީ ޝައްމޫން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ.