03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
"ޕްލޭން ބީ" މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

މާސްކޭގެ ސްޓޫޑިއޯ އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ޕްލޭން ބީ" ގެ ޓްރެއިލާ 2014 ގައި އާންމުކުރި ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ...

August 03, 2016 6
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އުފައްދަން މާއެނބޫ ތޮއްޑޫގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ރަންދަރި" ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން...

29 ޖުލައި

July 29, 2016
ބަގަޅޭ: އާ ބައެއްގެ ތަފާތު މަސައްކަތެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވާކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެ ބަދަލުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުން ވެސް ދެ އެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ އަދި ކޮލިޓީ ފިލްމްތައް...

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 12
"ހާދަރު"ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ ދައްކައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ސިނަމާގައި ޝޯތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 12
"އާދޭ މިއަދު ދާން" ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 5
"ލީނާ"ގެ މަސައްކަތަށް މުއާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

މުއާ ބުނީ "ލީނާ" މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ ކަމަށް. އަދި ޑްރާމާ ދައްކާނީ ޗެނަލް 13 އިން ކަމަށް ބުނި. އޭނާ ބުނީ ބެލުންތެރިންނަށް ޑްރާމާ ދޫކޮށްލާނީ އޭނާ އަށް ކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 15
ބަދަވީން" ޔާމީންގެ ބިޔަ، ބޮޑު، ތާރީހީ ޕްރޮޖެކްޓެއް!

ދިވެހި ފުރަތަމަ އެނިމޭޓެޑް ޝޯގެ ގޮތުގައި "މާކަނާ ޝޯ" ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އެވެ. އޭގެ މޭސްތިރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހުނަރާ މެދު މިހާރު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނައަކީ އެނިމޭޓެޑް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވައިގައި ހިއްޕާލި ހުނަރުވެރިޔާ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 53
"ހާދަރު": ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމާއި އަމިއްލަ އެދުން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ތާރީހު ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާ އެވެ. ބަޑީގެ އަޑުފައްގަނޑުން މުޅި މާލެ ގުގުމާލި އެ ދުވަސް ހިތު ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި ތިބި މީހުންނަށް އިއްޔެ ވީ ކަމެއް ފަދައިން އޭގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 11
"ހާދަރު"ގެ "ކޮންމެ ހިނދެއް" ބަލާލަން ވާނެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިރޭ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޮލިމްޕަހާ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި މިރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން "ކޮންމެ ހިނދެއް" މި ވަނީ އާންމުުކޮށްފަ އެވެ.

July 16, 2016 2
މަޖާ "ބައިވެރިޔާ"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ މިއީ ގައިމު ވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް...

July 16, 2016 9
ފިލްމް 4426ގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗުކޮށްފި، ބިރުވެރި

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަހުލާގެ އެންމެ ބުރަ އަދި ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެނިގެންދާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ ބިރުވެރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "4426"...

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ވިޝްކާގައި ރިޝްމީގެ ކެރެކްޓާއަކީ "ދަ ގުޑް"

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މިހާރު އަންނަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހިންގަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އެވެ.

July 14, 2016 3
"4426"ގެ ޓްރެއިލާ ހަފުތާ ބަންދުގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) ގެ ޝޫޓިން ގާތްގަނޑަކަށް ނިމި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބެލުންތެރިންނަށް...

July 14, 2016 6
"ހާދަރު" އިން ފެންނާނީ ކޮން ބައެއް؟

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމް ހާއްސަވާ ދެ ތިން ސަބަބެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އަދި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ކާސްޓުންނަށް ވެސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 10
"ހާދަރު" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ މާ ވަރުގަދަ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ރިލީޒް ކުރަން ހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 17
"ހާދަރު"ގެ ޓިކެޓް 100ރ. އަށް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
އައިޝަތު ފުއާދު: ފިލްމީ ދާއިރާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ

އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގޭ ބުނެފި ނަމަ، ގިނަ ބަޔަކަށް ފަހަރުގައި ނޭނގި ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ނަމާ އެކު އެ ނަން އަންނަ ނަމަ، އެއީ ކާކުކަން މިހާރު އެނގޭނެ އެވެ. އޭނާއަކީ އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 4
"ހާދަރު" ގެ ކްރޫ ލަންކާ އަށް

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ހާދަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން ފިލްމުގެ ކްރޫ ރޭ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 8
އަޒޭ އާއި މަލް އަބަދު އެކުގައި ފެންނަނީ ކީއްވެ؟

މި އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން ބަތަލާ މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އަކީ އުންމީދީ ބަތަލާއެއް ކަމަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ވިޝްކާގެ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ހިތްގައިމު ވާނެ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ އަށް ފަހު މިހާރު މިއޮތީ އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވައެެއްގެ ފަސްޓްލުކް އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
"ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް ޖުލައި އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާނެ

އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒް ކުރާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 10
ޝީލާ އާއި ރިޝްމީ އެއް ސްޓައިލަކަށް

ރިޝްމީ ރަމީޒް "ވިޝްކާ" ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ކްރައިމް ޑްރާމާގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އާންމުކުރުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ ރިޝްމީ ފެންނަ ގޮތް ތަފާތުވުމެވެ. އޭނާ ފިލްމުން މި ފަހަރު ފެނިގެން ދާނީ، ކުރިން ފެނިގެން ނުދާ ފަދަ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ރިޝްމީގެ ހެއާ ސްޓައިލް މި ފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 34
އުމަރުގެ އާދަޔާޚިލާފު ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ފިލްމު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި އެ ހާދިސާ ގެނެސްދޭން އުޅުނީމާ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާލީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރަން އެބަ...