02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
މި އަހަރަށް ކިތައް ދިވެހި ފިލްމު؟

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނީ ނުވަ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެހެންވެ، އެއީ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ނާކކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށް ފިލްމީ ދާއިގެ ފަރާތްތަކުން ނުދެކެ އެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ދެން އޮތީ މި ފެށުނު އަހަރު ވެސް އެ ކާމިޔާބީ ހާސިލް ކުރުމެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 35
ޔޫއްޕެ ޖިމްގައި، ހަށިގަނޑު އެހާ ވަރުގަދަ!

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް ކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަނީ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 3
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޝޫޓިން ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް، މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅޭ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ"ގެ ޝޫޓިން ގދ. ތިނަދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
"ނޮވެމްބާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކީ "މޫސުން"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ލަވައެއްގެ އޯޑިއޯ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 5
މި އަހަރު އެންމެ ކަމުދިޔަ ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

އަހަރު ނިމުމަކާ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، މި އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ރީތި އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް މި އަހަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ. މި އަހަރު ޖުމްލަ ނުވަ ފިލްމެއް ރިލީޒްކޮށްފައިވެ އެވެ. ފަހަރުގައި އެ އަދަދަކީ ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޭނުންވާ އަދަދު ކަމަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
"ބަވަތި" އަށް ފަހު "ނީނާ"

މި އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބަވަތި" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އިއްޔާސް ވަހީދުގެ ދެވަނަ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 3
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޝޫޓިން މި މަހު ފަށަނީ

އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަލަށް ފަށާ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 11
"އޯކިޑް: އޭނާގެ މާ" އަލުން އުފައްދަނީ

ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތަށް މި އަހަރު ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބުނު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ) ގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އޯކިޑް: އޭނާގެ މާ" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 6
"ނޮވެމްބާ" ގައި އިސްމާއީލް ވަޖީހުގެ ދަރިއެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ޝޫޓިން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލަކުން ކުރީގެ އެކްޓަރު އިސްމާއީލް ވަޖީހުގެ ދަރިއަކު ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 4
"ނޮވެމްބާ" ގެ ޓީމް ސިންގަޕޫރްގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބަރު" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ސިންގަޕޫރް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

November 22, 2019 6
މާސްޓަމައިންޑް: އިންޑިއާ ޑައިރެކްޓަރެއް، ދިވެހި ތަރިން

އިންޑިއާގެ އަންހެން ޑައިރެކްޓަރަކު ދިވެހި ތަރިންތަކެއް ހިމަނައިގެން "މާސްޓަމައިންޑް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 6
ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ފިލްމީ ތަރި ފިރާގު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ތަރި އަލީ ފިރާގު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 18, 2019 33
މަސްތުވާތަކެތީގެ ދައުވާތަކަށް މަލް އިންކާރުކޮށްފި

މަސްތުވާކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރި ޒުވާން ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) ގެ މައްޗަށް އުފުލި މަސްތުވާކެތީގެ ދައުވާ އަށް އޭނާ މިއަދު...

November 18, 2019 5
ނަހުލާގެ "ސޮރީ" ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފާނެ

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ސޮރީ" ގެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ޔޫސުފް ޝަފީއު...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 16
"ދެވަންސޫރަ" ބައިސްކޯފަށް ވިއްކުމުން ޝާހް ކޯޓަށް ދަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކުން އެވޯޑް ލިބުނު ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ބައިސްކޯފަށް ވިއްކައިލި މައްސަލާގައި އެ ފިލްމުގެ އެއް ޕްރޮޑިއުސަރު އަހުމަދު ޝާހް އަލީ ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
"ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ވެސް އަންނަ އަހަރަށް

އަލީ ސީޒަން މިދިޔަ މަހު ގެނެސްދޭން އުޅުނު ފިލްމު "އަނދިރިކަން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މި މަހު ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު ވީ މީޑިއާގެ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ވެސް އަންނަ އަހަރަށް...

November 16, 2019 3
ފިލްމު އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ "ވިޝްކާ"

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ޖުމްލަ ހަތް އެވޯޑާ އެކު އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ވިޝްކާ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 13
ނަހުލާ އަށް އޭޝިއާގެ ބިޒްނަސް އެކްސެލެންސް އެވޯޑް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 38
މަޖާ ރޯލްތަކުން ވިދާލި އައިސްތު މަރުވެއްޖެ

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުގައި މަންމައެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ އައިޝަތު ރަޝީދާ (އައިސްތު) އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފިލްމުތަކާއި އިޝްތިހާރުތަކުގައި ހެއްވާ ރޯލްތައް...

November 13, 2019
ރެޕްކޮށްފައި، ޔެސީ މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް

ރެޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި މިއުޒިޝަން މުހައްމު ޔާސިފް (ޔެސީ) ކޮމެޑީ ފިލްމަކާ އެކު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ސްޓްރީމިންއާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

އޯވަ ދަ ޓޮޕް (އޯޓީޓީ) ނުވަތަ ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފުޅާވަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރިއެކެވެ. ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތްދޭ ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް "މާޔޫސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު ފިލްމު "މާޔޫސް" އެންމެ ފަހުން ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 11, 2019 3
މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމަށް މިފަހަރު ވާދަވެރިކަން ބޮޑު

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑު ރެއެކެވެ. ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މުހިއްމު ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުގެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 25
ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް: ދެ ފިލްމަކަށް 6 ނޮމިނޭޝަން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވާ ނުވަ ފިލްމު ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަރީގަރީތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޑާން ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އާއި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ގެ "ދެވަންސޫރަ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 6
ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ގައި

ނުވަ ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި ނޮމިނޭޝަންތައް ވެސް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އާޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
"ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން

އަންނަ މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ގެ ފަސްޓްލުކް ލަވަސެޓެއްހެން ދައްކާލައިފި އެވެ.